Главна страница

За нас

Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия, а през 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология.Обща информация:

Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия, а през 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология.

Структура:

 • Дейност медицинска онкология с 42 легла;
 • Дейност палиативна терапия с 8 легла;
 • Дейност кратки лекарствени инфузии с 6 поста (шезлонги);
 • Център за разтваряне на антитуморни лекарства;
 • Център за проследяване на онкологично болни (диспансерно наблюдение);
 • Учебна зала за обучение на медицински персонал и на пациенти.
  В клиниката работят 35 души - 9 лекари и 17 медицински сестри.


Основните дейности са свързани с:

 • Диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни (карциноми и саркоми на меки тъкани);
 • Консултация, диагностика стадиране и лечение на невроендокринни тумори (Национален център за невроендокринни тумори);
 • Най-добри поддържащи грижи (палиативна терапия);
 • Последващо наблюдение на онкологично болни (диспансерно проследяване);
 • Психологична и социална помощ на пациенти със злокачествени болести и техните семейства;
 • Клинични проучвания в областта на медицинската онкология.


В клиниката се прилагат всички диагностични методи в клиничната онкология – ендоскопски, инвазивни, морфологични (хистологични и цитологични), образни и метаболитни, лабораторни и имунологични изследвания (в колаборация с другите структури на МБАЛ „Св. Марина“). Провеждат се всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).

Уникални услуги:

Молекулярно-патологично изследване на предиктивни туморни биомаркери (в рамките на Лаборатория по молекулярна патология) – ЕGFR, KRAS и BRAF.

Диагностика, стадиране и лечение на невроендокринни тумори (в рамките на Национален център за невроендокринни тумори) – включва имунохистохимия на биопсии (хромогранин А, синаптофизин, неврон-специфична енолаза), лабораторно изследване на серумен хромогранин А (CgA), нуклеарномедицинско образно изследване със соматостатин-рецепторно сканиране (SRS).

Образна оценка на терапевтичен отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на Клиника по образна диагностика).

Апаратура:

Инфузионни помпи, инжектомати, оригинален софтуер за терапевтични база данни по медицинска онкология, ЕКГ-апарат.

2015
УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2015 Клинично поведение при кожен меланом
УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2015 Клинично поведение при кожен меланом

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при кожен меланом и друг...

2015
Първата национална конференция МОРЕ 2015 в Педиатрията
Първата национална конференция МОРЕ 2015 в Педиатрията

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за онкодерматолози, детски онкохирурзи, онкоп...

Публикации

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2015 Клинично поведение при кожен меланом
УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2015 Клинично поведение при кожен ...
Публикация
Първата национална конференция МОРЕ 2015 в Педиатрията
Първата национална конференция МОРЕ 2015 в Педиатрията
Публикация
2014
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ2014 - дискусия
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ2014 - дискусия

Неоадювантната химиотерапия е/не е стандарт при първично авансирал карцином - д-р К.Койнов с/у до...

2014
2014
2014
2014
2014
2014
Поведение при овариален карцином е темата на МОРЕ 2014 - (ПРОГРАМА)
Поведение при овариален карцином е темата на МОРЕ 2014 - (ПРОГРАМА)

9 октомври 2014, четвъртък15.00-15.45 Симпозиум, подкрепен от индустрията16.00 -16.45 Симпозиум, ...