Главна страница

За нас

Клиниката по хематология УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е втората изградена и обособена специализирана хематологична клиника в България.

Клиниката по хематология УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е втората изградена и обособена специализирана хематологична клиника в България. Тя разполага с научна лаборатория за тъканни култури, създадена със средства от международен проект.

Клиниката извършва множество диагностични, терапевтични и диспансерни дейности.

Уникални дейности за България:

  • Лечение с моноклонални антитела
  • Таргетна терапия с биотехнологични молекули
  • Международни клинични изпитвания на нови медикаменти с подобрен ефект
  • Трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Диагностична дейност:

 • морфологично изследване на периферна кръв
 • морфологично изследване на костен мозък
 • морфологично изследване на лимфен възел
 • морфологично изследване на мекотъканни лезии
 • цитогенетично изследване на костен мозък и периферна кръв
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на периферна кръв
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на костен мозък
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на лимфен възел
 • молекуларно-биологично изследване (PCR) при хронична миелогенна левкемия, остри левкемии и миелопролиферативни неоплазии
 • тънкоиглена аспирационна биопсия на лимфен възел
 • тънкоиглена аспирационна биопсия на мекотъканна лезия
 • аспирационна биопсия на костен мозък
 • трепанобиопсия на костен мозък
 • имунохистохимия на материал от лимфен възел, костен мозък и слезкаелектрофореза на хемоглобини
 • имуноелектрофореза, имунохимия на серум, търсене на имуноглобулинови нарушения,вкл. парапротеин
 • изследване на еритроцити при пациенти, суспектни за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност
 • спонтанно колониобразуване (в специализираната лаборатория на клиниката)
 • изследване на коагулацията, вкл. нива на инхибитори при хемофилици
 • позитронно-емисионна томография (РЕТ сканиране)

Терапевтична дейност:

 • остра миелобластна левкемия (всички седем варианти)
 • остра лимфобластна левкемия (всички пет варианта)
 • хронична миелогенна левкемия (всички три стадия)
 • хронична лимфоцитна левкемия (вкл. пролимфоцитна)
 • косматоклетъчна левкемия
 • миеломна болест и др. плазмоклетъчни дискразии
 • малигнени нехочкинови лимфоми ( всички видове индолентни и агресивни)
 • болест на Хочкин
 • миелодиспластични синдроми (всички варианти)
 • миелопролиферативни заболявания (всички видове)
 • вродени и придобити хемолитични анемии
 • вродени и придобити хеморагични диатези (тромбоцитопении, хемофилии, вторичен ДИК синдром, вазопатии, редки видове хеморагични диатези)
 • тежкинедоимъчни анемии (вит.В12 дефицитни, фолиевонедоимъчни)
 • тежки вторични хипохромни анемии
 • апластична анемия
Клиника по хематология създаде публикация
2015
Чуждестранни професори консултират безплатно българи с рак на кръвта във Варна
default image
Чуждестранни професори консултират безплатно българи с рак на кръвта във Варна

Проф. Игор Резник от Университетската болница „Хадасса“ в Йерусалим, Израел и проф. Гуннар Квалха...

Публикации

Чуждестранни професори консултират безплатно българи с рак на кръвта във Варна
Публикация
Чуждестранни професори консултират безплатно българи с рак на кръвта във Варна