Отделение по клинична токсикология
Отделение по клинична токсикология
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 3