Описание

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната.

"КОЦ-Бургас" ЕООД осъществява следните дейности:

 • активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
 • периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
 • регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболавания и преканцирози;
 • създаване и поддържане на ромков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния рамков регистър;
 • промоция и превенция на онкологичните заболявания;
 • информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
 • експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
 • научноизследователска дейност в областта на онкологията;
 • провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
 • реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;
 • осъществяване на консултации по пробелмите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
 • извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.