Второ отделение по вътрешни болести
Второ отделение по вътрешни болести

Описание

Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести

Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести. В отделението се осъществява и дейност по „Кардиология“ – ІІІ ниво на компетентност; в отделението се осъществява и дейност по специалността „Ревматология“ – ІІ ниво на компетентност;

Отделението разполага с 45 легла структурирани в три сектора:

 • Интензивни кардиологични – 6 легла
 • Общи кардиологични легла – 25 легла
 • Инвазивни кардиологични – 10 легла
 • Ревматологични – 4 легла

Годишно през отделението преминават над 2700 болни. На функционален принцип отделението осигурява консултативно – приемните. Кардиологичен и Ревматологичен кабинети.


ДЕЙНОСТ

В отделението постъпват пациенти:

 • най-тежката и спешна сърдечно-съдова патология.
 • Остър миокарден инфаркт
 • Нестабилна ангина пекторис
 • Ритъмни нарушения
 • Проводни нарушения
 • Белодробен тромбемболизъм
 • Аортна дисекация
 • Кардиогенен шок
 • Сърдечна недостатъчност – остра застойна, белодробен оток
 • Инвазивна диагностика и лечение

 Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за кардио-пулмонална ресусцитация, поставяне на централен венозен източник, перикардни и плеврални пункции, временна и постоянна електрокардиостимулация, интервенционално лечение при исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции (инплантиране на стент на каротидни и артерии на крайниците).
 В отделението се осигурява 24 часова наблюдение на пациентите от дежурен лекар и лекар на разположение. Отделението провежда клинично проучване „Ефекти на Ивабрадин върху сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със средна до тежка хронична сърдечна недостатъчност и левокамерна систулна дисфункция“ и „Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване с нарастване и потвърждаване на дозите, за оценка на безопасността и ефикасността на Ривароксабан в комбинация само с аспирин или с аспирин и Тионопиридин при пациенти с остри коронарни синдроми“.
 Дейността се осигурява от 14 лекари, 9 със специалност по „Кардиология“ 1 със специалност „Ревматология“ и 4 със специалност „Вътрешни болести“ и 18 медицински специалисти.

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962678900266