Отделение по Нефрология и Диализно лечение
Отделение по Нефрология и Диализно лечение

Описание

​Отделението е ІІ ниво на компетентност по специалността „Нефрология

Отделението е ІІ ниво на компетентност по специалността „Нефрология“; в отделението се осъществява и дейност по диализно лечение с ІІ ниво на компетентност; 
Отделението е разкрито през 1981 година като Център по хемодиализа. Като единствен център за хемодиализа на територията на областта осигурява здравна помощ на население от 300000 души. Отделението е оборудвано със съвременна диализна апаратура и устройство за водоподготовка чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Отделението структурно е изградено от три взаимосвързани звена: Отделението разполага с 12 легла за диагностика и лечение на нефрологичните заболявания. Годишно се лекуват над 500 болни.
Хемодиализен сектор – за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта. Секторът осъществява дейността си в три зали с 16 диализни поста и реализира годишно над 15000 диализи. Постоянно се лекуват над 90 болни, от които 5 на перитониална диализа.

На функционален принцип осигурява Нефрологичения кабинет.

В отделението работят 6 лекари и 17 медицински специалисти.


ДЕЙНОСТ

  • Подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечение
  • Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий
  • Хемодиализно лечение
  • Амбулаторна перитонеална диализа
  • Консултативна нефрологична помощ
  • Наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация.

В отделението се извършва клинично проучване „Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на TRK-820 при пациенти на хемодиализа с уремичен пруритус“.

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962678900383