За нас

Специалистите, работещи в Мед.център осъществяват следните дейности: - Насочване и извършване на медико-диагностични дейности - Ивършване на високоспециализирани дейности по някои специалности - Профилактика и превенция на социално значимите заболявания - Медицинска експертиза на работоспособността.

Дейности:

Предмет на дейност на Медицински център "Княгиня Клементина – 06" ЕООД е: 

- Извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включително консултации, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
- Извършване на общомедицински и специализирани медицински дейности по извършване на високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности;
- Извършване на специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по "Клинична лаборатория", "Обща и клинична патология" и "Образна диагностика";
- Извършване на манипулации и медицински дейности в обем, необходим за лечебния процес; предписване на обема, вида медицински грижи и помощ за болния; предписване на лекарства, превързочни материали и пособия;
- Извършване на дейности по медицинска екстертиза на нетрудоспособност; наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, както и на деца до 18 години; дейности по здравна промоция и профилактика;
- Консултации и насочване за болнична помощ; лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, както и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите. 

Структура:

1. Консултативно-диагностично звено, състоящо се от 17 специализирани кабинета:

- Акушеро-гинекологичен

- Кардиологичен

- Дерматологичен

- Неврологичен

- Оториноларингологичен

- Офталмологичен

- Урологичен

- Нефрологичен

- Хематологичен

- Гастроентерологичен

- Терапевтичен

- Детски болести

- Хирургичен

- Пулмологичен

- Ендокринологичен

- Ревматологичен

- Физиотерапевтичен

2. Медико-диагностично звено, състоящо се от:

- Кабинет за образна диагностика с графичен и скопичен пост

- Клинична лаборатория

- Клинична патоанатомия

3. Информационно звено

- Регистратура

4. Административно-стопанско звено

- Главен счетоводител

Кабинети:

- Акушеро-гинекологичен

д-р М. Мичева, д-р П. Сидеров, д-р А. Тюрабян, д-р В. Ангелова

- Кардиологичен

д-р Б. Димов, д-р А. Клинкова, д-р В. Рангелова, д-р Л. Йорданова

- Дерматологичен

д-р К. Коева

- Неврологичен

д-р Б. Крумова

- Оториноларингологичен

д-р П. Бегов дм, д-р В. Василев

- Офталмологичен

д-р Е. Бачева

- Урологичен

д-рА. Доков

- Нефрологичен

д-р Р. Рангелов

- Хематологичен

д-р Г. Испирска, д-р Е. Боцова

- Гастроентерологичен

д-р Т. Аргирова, д-р С. Николова

- Терапевтичен

д-р В. Макаридзе

- Детски болести

д-р Томова

- Хирургичен

д-р Л. Пенев, д-р А. Ташков

- Пулмологичен

д-р Р. Маринов

- Ендокринологичен

д-р А. Маринчев

- Ревматологичен

д-р М. Стамболова

- Физиотерапевтичен

д-р Ц. Димкова, д-р Фурнаджиева

- Кабинет за образна диагностика с графичен и скопичен пост

д-р С. Стоичкова, д-р Л. Дойчева

- Клинична лаборатория

д-р И. Кацарска

- Клинична патоанатомия

проф. В. Власов

Телефони :

Управител МЦ - 02/92 68 209