Описание

Ние се опитваме да популяризираме най-новите постижения в областта на кардиологията, да съдействаме за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и да подпомагаме международните контакти на своите членове.

Дружеството е с нестопанска цел и е учредено през 1952 година.

Ние се опитваме да популяризираме най-новите постижения в областта на кардиологията, да съдействаме за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и да подпомагаме международните контакти на своите членове.

Основната ни дейност е насочена към организиране на множество международни и национални прояви, конгреси, курсове, семинари свързани с проблемите на кардиологията.

1. Как да стана член на ДКБ?

Членството в ДКБ е доброволно и желание за това се декларира с молба (може и по електронен път) до Председателя на УС на ДКБ, придружена с две препоръки от редовни членове на ДКБ и заплащане на членски внос за съответната година. Повече информация за членството в ДКБ ще получите от Устава на ДКБ – глава V. Членство.

2. Какви права имам като член на ДКБ?

  • Като член на ДКБ Вие участвате в общото събрание на ДКБ, което се провежда веднъж годишно и имате право на глас по отношение на избора на Управителен и Контролен съвет на ДКБ.
  • Като член на ДКБ Вие ставате автоматично член и на Европейското кардиологично дружество и получавате след съответна регистрация достъп до сайта на ESC.
  • Получавате годишен абонамент за списанието на ДКБ – “Българска кардиология”
  • Получавате неограничен достъп до сайта на ДКБ, вкл. до електронния вариант на списание “Българска кардиология”

3. Как да платя членския си внос?

Членския си внос можете да платите по няколко начина:

По банков път с банков превод, в който да посочите задължително, че парите се привеждат за членски внос за съответната година и трите си имена.


Сметка на Дружество на кардиолозите в България
Уникредит Булбанк АД
IBAN BG98UNCR96601001853910
BIC UNCRBGSF

4. Какъв е членският внос?

Членският внос за година е 50 лв. за кардиолози, и 25 лв. за специализанти и докторанти.

Може да зададете всички въпроси, които Ви интересуват, на адрес:bsc.office@yahoo.com

5. За контакти с  ДКБ

Николай Иванов
Изпълнителен директор - 0884786884
deltahold@yahoo.com

Росица Чижек - 0889788446

Секретар
bsc.office@yahoo.com