Главна страница

За нас

Ангиотензин Рецепторен Блокер

Валсален160 mg филмирани таблетки

Терапевтични показания

Хипертония

Лечение на есенциална хипертонияпри възрастни и хипертония при деца на възраст между 6 и 18 години..

Скорошен миокарден инфаркт

Лечение на клинично стабилни пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност или безсимптомна левокамерна систолна дисфункция след скорошен (12 часа- 10 дни) миокарден инфаркт.

Сърдечна недостатъчност

Лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност, когато АСЕ-инхибиторите не могат да бъдат прилагани или като допълваща терапия към АСЕ-инхибиторите, когато бета-блокерите не могат да бъдат използвани.

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Хипертония

Препоръчваната стартова доза валсартан е 80 mg един път дневно. Антихипертензивният ефект е подчертано наличен след 2 седмици, а максимален антихипертензивен ефект се постига след 4 седмици. При пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно, дозата може да бъде увеличена до 160 mg или до максималните 320 mg.

Валсартан може да бъде прилаган едновременно с други антихиперинтензивни лекарствени средства. Включването на диуретик, например хидрохлоротиазид,допълнително понижава артериалното налагане при тези пациенти.

Скорошен миокарден инфаркт

При клинично стабилни пациенти лечението може да бъде започнато в рамките на 12 часа след миокардния инфаркт. След начална доза от 20 mg два пъти дневно, дозата на валсартан трябва да се повиши до 40mg, 80mg и 160mgдва пъти дневно в следващите няколко седмици. Началната доза се осигурява чрез 40mg делими таблетки.

Таргетната максимална доза е 160mg два пъти дневно. Препоръчва се пациентите да достигнат доза от 80mg два пъти дневно за две седмици след започване на лечението, а таргетната максимална доза от 160 mg два пъти дневно да се достигне за три месеца в зависимост от поносимостта на пациента. При поява на симптоматична хипотония или нарушение на бъбречната функция, следва да се обсъди намаляване на дозата.

Валсартанможе да се прилага при пациенти, лекувани с други средства за лечение на пост- инфарктни състояния, напр. тромболитици, ацетилсалицилова киселина, бета-блокери, статини и диуретици. Комбинация с АСЕ-инхибитори не се препоръчва.

Оценката на пациентите след миокарден инфаркт винаги трябва да включва оценка на бъбречната функция.

Сърдечна недостатъчност

Препоръчваната начална доза валсартан е 40 mg два пъти дневно. Покачването на дозата до 80 mg и 160mg два пъти дневно трябва да се осъществява през интервали от най-малко две седмици, до най-високата доза в зависимост от поносимостта на пациента. Следва да се обсъди намаляване на дозата на включени в лечението диуретици. Максималната дневна доза прилагана в клинични проучвания е 320 mg в неколкократен прием.

Валсартан може да бъде прилаган в други схеми за лечение на сърдечна недостатъчност. Тройна комбинация на валсартан с АСЕ-инхибитор и бета-блокер не се препоръчва.

Оценката на пациенти със сърдечна недостатъчност винаги трябва да включва оценка на бъбречната функция. 

Валсален H 160mg/12,5 mgфилмирани таблетки

Валсален H 160 mg/25 mg филмирани таблетки

Терапевтични показания

Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Валсален H фиксирана дозовакомбинация е показан при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с валсартан или хидрохлортиазид.

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчваната доза Валсален HXmg/Ymg е една филмирана таблетка веднъж дневно. Препоръчва се индивидуално титриране на дозите на отделните компоненти. При всеки случай е необходимо да се прави покачващото титриране на дозата на отделните компоненти, за да се намали риска от хипотония и други нежелани реакции.

Когато е уместно от клинична гледна точка, би могло да се обсъди директно преминаване от монотерапия към лечение с комбинация от фиксирани дози при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с валсартан или хидрохлортиазид, при условие, че се следва препоръчваното титриране на дозите на отделните компоненти.

След започване на терапията трябва да се направи оценка на клиничния отговор спрямо Валсален H и ако не се постигне контрол на артериалното налягане, дозата може да се повиши чрез повишаване на отделните компоненти до максималната доза на Валсален H 320mg/25mg.

Антихипертензивният ефект се наблюдава в рамките на 2 седмици.

При повечето пациенти максимален антихипертензивен ефект се наблюдава след 4 седмици. Независимо от това, при някои пациенти може да е необходимо лечение от 4 до 8 седмици. Това трябва да се има предвид при титрирането на дозата.

Начин на приложение

Валсален H може да се приема независимо от храненето, като трябва да се приема с вода.

Специални групи пациенти

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс≥30ml/min).Поради компонента хидрохлортиазид, Валсален H е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане

При пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане без холестаза, дозата на валсартан не трябва да превишава 80mg(вж. точка 4.4). Валсален H е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Пациенти в старческа възраст

Не се налага промяна в дозировката при пациенти в старческа възраст.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Валсален H при пациенти под 18-годишна възраст, поради липсата на данни за безопасността и ефикасността.

Valsalen (Валсален) създаде публикация
2016
Europrevent 2016
default image
Europrevent 2016

Ранната регистрация за участие в събитието е 24.02.2016г. Повече информация на:http://www.escardi...

Valsalen (Валсален) създаде публикация
2015
Симпозиум, организиран от Работната група по кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност
default image
Симпозиум, организиран от Работната група по кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност

Мероприятието ще се проведе на 6 и 7 юни 2015 г. в парк-хотел „Москва“ - гр. София.Симпозиумът е ...

Публикации

Europrevent 2016
Публикация
Europrevent 2016
Симпозиум, организиран от Работната група по кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност
Публикация
Симпозиум, организиран от Работната група по кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност