За нас

Денталният център е наследник на Районна стоматологична поликлиника гр. Бургас. Дружеството е сто процента общинска собственост. Лечебното заведение е регистрирано в РЗИ гр. Бургас за доболнична първична и специализирана дентална медицина.

В денталния център работят трима орални хирурзи, един лицево-челюстен хирург,един специалист по детска дентална медицина, двама специалисти по протетечна дентална медицина, един специалист по обща дентална медицина/който работи ортодонтия/, още един специалист по обща дентална медицина, един дентален лекар с квалификация по физиотерапия, един без специалност, който е специализант по орална хирургия в МУ София и двама дентални лекари без специалност.

В центъра работят още десет мед. сестри, две рентгенови лаборантки, четири санитарки, един счетоводител и един тех. секретар.Всички специализирани кабинети са оборудвани със съвременна дентална техника и материали.

Денталният център разполага с обособен операционен блок включващ предоперационна, операционна и след операционна зали, манипулационна, стая с легла за временно наблюдение/до 48 часа/. Операционната зала е съвременно оборудвана и разполага с апарат за обща упойка. От тринадесет години в центъра се работи с обща упойка,

В лечебното заведение има стерилизационна зала обзаведена с три руски автоклава,една нова шведска машина за автоклавиране и машина за опаковане на инструменти.

В рентгеновата лаборатория имаме дигитален кугел и апарат Planmeca Promax 3D Mid. На последния се правят дигитални ОПГ, ТРГ, снимки на синуси, снимки на стави, секторни снимки, 3D на глава, както и на отделни сектори от нея. На кугела се правят малки снимки и снимки по Симпсън.Снимките могат да бъдат на филм, на диск, или изпратени по интернет.

В Денталния център се извършват следните услуги:

1.Хирургия

Екстракция на зъби, реплантация на зъби, интраорални и екстраорални инцизии, операции за отстраняване на ретинирани зъби, апикални остеотомии, цистектомии на челюстите и меките тъкани ЛЧО, пародонтална хирургия, отстраняване на секвестри, слюнчени камъни в каналите на жлезите, както и екстирпация на подчелюстни слюнчени жлези и паротидектомии. Извършват се лечение на фрактури на челюстите, зъбите и лицевите кости. Отстраняват се доброкачествени тумори на челюстите и меките тъкани в ЛЧО. Вземат се биопсии, правят се операции при одонтогенни синуити. Поставят се инплантати.

2.Обща дентална медицина

Лечение на заболяванията на твърдите зъбни тъкани, зъбната пулпа и периодонциума.Лечение на заболявания на пародонта и устната лигавица, подвижно и неподвижно протезиране, екстракция на зъби.

3. Ортодонтия

Цялостно лечение на различните класове зъбно-челюстни аномалии с брекети, апарати за бързо разширяване и мини импланти.

4. Протетична дентална медицина

Изработват се всички видове подвижни и неподвижни протезни конструкции по методите на НЕЙ-система, протези на стави, валпласт система, биопласт система, Адапта, металокерамика /включително и с циркониев скелет/. Протезиране върху инплантати.

5.Детска дентална медицина.

Лечение на заболяванията на ТЗТ, заболявания на зъбната пулпа, периодонциума на зъба и лигавични заболявания при децата.

6. Физиотерапия

Лекарствена йонофореза при лечение на зъбни гангрени, периодонтити, пародонтопатии, УВЧ, дарсонвал, магнит, микровълни, радар, лазер, изследване на фокус, ЕОД, корозионен потенциал и други.

7.Рентгенова диагностика

Малки и сегментни зъбни графии, ортопантомографии, телерентгенографии, графии на паротиден канал, графии по Съмпсън, графии на ТМС, графии на синуси, контрастни графии на слюнчените жлези, 3D на глава и части от нея.

Центърът има договор с РЗОК гр. Бургас за доболнична и специализирана дентална помощ, както и за цялостно лечение на психично болни деца под обща упойка. Разбира се всеки, който желае може да направи цялостно лечение под обща упойка срещу съответното заплащане.

Денталния център има голям капацитет за стерилизация и сключва договори за услугата с лекари и лекари по дентална медицина извън лечебното заведение.

Разполагаме с депо за биологични отпадъци, имаме договор с фирма за тяхното изнасяне и унищожение и лекари, които желаят да ползват тази услуга, могат да сключат договори с нас.

Управител:

Д-р Д. Енчев