За нас

Студентите от трите факултета и мед.колеж са обединени в организация, наречена Студентски съвет - СС. Тя е създадена по смисъла на Закона за висшето образование и е легитимен представител на студентските интереси пред всички държавни институции, включително и ръководството на Университета.

СС е организацията, която защитава правата и интересите на всички студенти в Медицински университет - Плевен.

Всеки випуск избира определен брой свои представители-студентски членове.
Студентският съвет има право:
1. Да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
2. Да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. Да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
5. При необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. Да установява вътрешни и международни образователни,културни и следдипломни контакти между студентите;
7. Да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
8. Да участва в управлението на студентските общежития;
9. Да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите. В Общото събрание на Студентски съвет участват студенти от трите факултета и Медицински колеж - Плевен. Представители от СС участват в общото събрание на Университета с право на глас.
Също така студентски представители има на повечето нива на управление на факултетите. Във Факултетния съвет, който е отговорен за управлението и развитието на съответния факултет, има членове на Студентски съвет с право на глас. Представители има и в Академичния съвет, който ръководи административно Университета.
Студентите имат възможност да дават периодична оценка на начина на преподаване и обучение чрез анкети, които се провеждат с помощта на СС.
Студентския Съвет на Медицински Университет - Плевен е член на Националната студентска организация - представителство на студентските съвети, която също е създадена по смисъла на ЗВО. Тя е призвана да защитава интересите на студентите на национално ниво, пред институциите, отговорни за цялостната политика в областта на висшето образование в България.