За мен

Диагностично - консултативния блок към "КОЦ - Стара Загора се състои от диагностично-консултативни кабинети и звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания

Диагностично  - консултативни кабинети:

Дейността на ДКК се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване правата на пациента,общоприетите правила за добра медицинска практика и утвърдените лечебни и научни методи в Република България

 • Регистратура
 • Хирургичен 
 • Медицинска онкология
 • Гинекологичен
 • Дерматологичен
 • УНГ
 • Лъчетерапевтичен
 • Преданестезиологичен

Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания

Създава и поддържа информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Национален раков регистър и националните медицински регистри.Извършва медицинска статистика.

Работно време с пациенти:

от понеделник до петък - 7:30 - 13:30 ч.


Диагностично -  консултативните кабинети извършват специализирана консултативно-диагностична дейност в областта на онкологията и предоставят достъпна онкологична помощ своевременно, в достатъчен обем и качество.

Предмет на дейност на ДКК и Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания на КОЦ - Стара Загора ЕООД е:

 • осъществяване на амбулаторна диагностично-консултативна помощ на пациенти с предракови, ракови заболявания и доброкачествени тумори
 • активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания
 • периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози
 • създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и на националните медицински регистри
 • промоция и превенция на онкологичните заболявания
 • участие в цялостната лечебна, информационна, организационна, методична, експертна, научна и учебна дейност на "КОЦ - Стара Загора"ЕООД
 • осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район
 • извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания