За нас

БДИБ бе учредено през 2004 година, като естествен приемник на Софийското дружество по Инфекциозни болести.

Негови основни цели при създаването са:

 • да обедини инфекционистите от цялата страна
 • да участва при промяна в клиничните пътеки и създаването на нови такива
 • да участва при промяна в медицински стандарт инфекциозни болести
 • да изработи консенсуси по съответните нозологични единици

Ръководство

проф. д-р Татяна Червенякова    председател

taniatcher@gmail.com
Тел.: 02/952 01 01/ 0878 540 605

проф. д-р Камен Плочев  зам. председател

проф. д-р Мариана Стойчева   зам. председател

доц. д-р Марина Ненова    зам. председател

проф. д-р Майда Тихолова    член на управителен съвет

д-р Нина Янчева   член на управителен съвет

д-р Светла Алексиева  член на управителен съвет

д-р Емилия Александрова  член на управителен съвет

д-р Нина Янчева  Касиер

д-р Тома Томов   Секретар

д-р Иван Иванов   Връзки с БЛС и поддръжка на сайта на БДИБ

Устав на Българското Дружество по Инфекциозни болести

БДИБ

I . Oбщи положения:

1.Българското дружество по инфекциозни болести / БДИБ /е член на
Съюза на научните медицински дружества /СНМД/ в Република България
и се подчинява на устава на тази организация.

2.БДИБ функционира на принципа на доброволността, самоиздръжка и
мандатност.То е със собствена банкова сметка: HVB - Bank Biochim ;
банков код 66096608; банкова сметка 1016715401, в български лева.

3.Адрес:1431, София, бул.”Акад.Ив.Гешов” 15, Клиника по инфекциозни,
паразитни и тропически болести към УМБАЛ”Св.Иван Рилски”, ЕАД.

ІІ. Цели на дружеството:

 • Да организира и обединява всички специалисти по инфекциозни болести от
  гр.София и страната с оглед техните интереси в областта на инфекциозните болести
 • Да взема пряко участие в национални и международни мероприятия от
  всякакъв вид, свързани с проблемите на инфекциозната патология и
  граничещите с нея медицински специалности, като епидемиология,
  микробиология, вирусология, вътрешни болести, педиатрия и др.
 • Да осъществява връзки с други сродни организации в България и
  чужбина, като по този начин разширява професионалните контакти и
  сътрудничество на българските специалисти по ифекциозни болести
  с колегите им в България и от чужбина.
 • Да предлага на всички държавни и административни органи и
  други организации приемане на съответни програми, специализирани мерки
  с практическо реализиране на конкретна профилактична дейност
  при инфекциозните заболявания.
 • Целите на Българското дружество по инфекциозни болести ще бъдат
  осъществявани посредством: организиране на семинари и дискусии,
  участие в международни конференции, конгреси и други мероприятия, контакти и
  сътрудничество със сродни организации, разпространение на
  специализирана литература по проблема.
 • ІІІ. Членство, права и задължения на членовете:

 • Членството в Българското дружество по инфекциони болести е доброволно.
 • В Българското дружество по инфекциозни болести могат да участват
  всички лекари-инфекционисти от гр. София и страната, лекари с други
  специалности, специализанти и др., които имат интерес към инфекциозните болести .
 • Приемането на нови членове става с решение на Общо събрание на БДИБ
  чрез явно гласуване. Освобождаването на членовете настъпва при неплащане
  на членски внос за две поредни календарни години.
 • Членовете на БДИБ плащат годишен членски внос. Размерът на вноските
  се определят ежегодно чрез гласуване на Общо събрание.
 • Членският внос се внася ежегодно до края на текущата година.
 • Всеки новоприет член е длъжен да внесе в едномесечен срок от приемането
  му целият годишен членски внос, определен за съответната година.
 • Всеки член на Българското дружество по инфекциозни болести има следните права:
 • да участва в Общото събрание на дружеството;
 • да избира и да бъде избиран в ръководните органи на дружетвото;
 • да участва във всички основни мероприятия на дружеството, да бъде
  информиран за цялостната дейност на дружеството, като може да се
  запознава с документи и да иска разяснение от съответните лица;
 • да има достъп до всички основни мероприятия на дружеството;
 • да получава при възможост съдействие и подкрепа за осъществяване
  на проекти, одобрени от ръководството на дружеството;
 • да се откаже доброволно от членство.
 • Всеки член на Българското дружество по инфекциозни болести
  има следните задължения:
 • да спазва устава на Научното дружетво и да изпълнява взетите
  чрез консенсус решения;
 • да допринася за реализиране целите на научното дружество;
 • да не уврежда с дейността си репутацията и работата на научното дружество.
 • ІV. Органи на Българското дружество по инфекциозни болести:

 • Органите на Българското дружество по инфекциозни болести са:
  Общото събрание, Председател на БДИБ и членове на ръководството.
 • Общото събрание е висш орган на Научното дружество и то включва всички членове.
 • Общото събрание приема, изменя и допълва устава; набира и
  освобождава Ръководството и Председателя му; определя размера
  на годишните членски вноски; приема отчета на Ръководството
  на БДИБ за съответния период от време.
 • Общото събрание се свиква на годишните редовни заседания един път годишно.
 • Ръководството се избира за срок от 4 години и се състои от Председател
  / избира се с явно гласуване на Общо събрание/; Зам.Председатели – 4-ма души /
  за Университетските структури от провинцията по един представител задължително/;
  секретар – 1 /поддържа банковата сметка на Дружеството и е основен отговорник за
  финансовите дейности/; членове а Ръководството – 3-ма , отговарящиза поддръжка
  на Интернет страницата на БДИБ, връзките с БЛС, други сродни организации.
 • V. Допълнителни разпоредби:

 • Българското дружество по инфекциони болести има право да открива банкови
  сметки в лева, във валута, с които имат право да оперират: Председателят
  на БДИБ, секретаря и един от членовете на Ръководството.
 • Собственост на Българското дружество по инфекциозни болести са пари в брой,
  движимо и недвижимо имущество, права върху интелектуалните продукти и
  всички други законни форми на собственост

 • Всеки лекар може да е член на БДИБ. Това е доброволна организация, в която членуват лекари, обединени от желанието да споделят и развиват познанията си в областта на инфекциозната патология. Така ще са полезни на болните и ще обогатят научната мисъл с нови идеи и разработки в непрекъснатия прогрес на човешкото познание.

  На Общо събрание, проведено на 29.10.05 г. с пълно болшинство се реши членски внос за настоящата и следваща година да бъде 25 лева годишно.

  Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов сепсис
  Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов сепсис

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени
  Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Публикации

  Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов сепсис
  Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов...
  Публикация
  Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени
  Особености в клиничното протичане на смесени инфекци...
  Публикация
  ТОКСОПЛАЗМОЗА – пренебрегвана паразитна болест при хората
  ТОКСОПЛАЗМОЗА – пренебрегвана паразитна болест при хората

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и прогностични фактори
  Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и прогностични фактори

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Ерадикация на полиомиелита – прогрес и предизвикателства
  Ерадикация на полиомиелита – прогрес и предизвикателства

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Случаи на коремен тиф при пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ „проф. Иван Киров”– София за 2016-2017
  Случаи на коремен тиф при пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ „проф. Иван Киров”– София за 2016-2...

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Западно-нилска треска - литературен обзор
  Западно-нилска треска - литературен обзор

  Постер от  XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съв...

  Колит, предизвикан от clostridium difficile при пациент с фатален изход
  Колит, предизвикан от clostridium difficile при пациент с фатален изход

  Постер от  XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съв...

  Зика вирус и репродуктивно здраве
  Зика вирус и репродуктивно здраве

  Постер от  XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съв...

  Етиологична терапия при остри невроинфекции
  Етиологична терапия при остри невроинфекции

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност
  Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени
  Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  „Каскада на грижите“ при пациенти с ХИВ-инфекция
  „Каскада на грижите“ при пациенти с ХИВ-инфекция

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Херпес симплекс вирусен енцефалит – атипично протичане (клиничен случай)
  Херпес симплекс вирусен енцефалит – атипично протичане (клиничен случай)

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Клинико-епидемиологична характеристика на острите инфекциозни миокардити
  Клинико-епидемиологична характеристика на острите инфекциозни миокардити

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Ерадикация на полиомиелита – прогрес и предизвикателства
  Ерадикация на полиомиелита – прогрес и предизвикателства

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Варицелата – позната и непозната болест
  Варицелата – позната и непозната болест

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Грипен сезон 2017-2018 в България. Нови решения във ваксинопрофилактиката на грип
  Грипен сезон 2017-2018 в България. Нови решения във ваксинопрофилактиката на грип

  Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...

  Инфекционисти обсъждат намаляването на антибиотичната употреба
  Инфекционисти обсъждат намаляването на антибиотичната употреба

  От 11 до 13 октомври в Несебър ще се проведе XII Годишна Национална конференция по инфекциозни бо...

  397 души с варицела в Пловдив от 2011 г. до 2016 г.
  397 души с варицела в Пловдив от 2011 г. до 2016 г.

  "Варицела - докога?" Това бе темата на презентация, представена на X-ия Национален конгрес по инф...

  Грипни вируси и RSV - обзор на сезон 2015/2016 Г.
  Грипни вируси и RSV - обзор на сезон 2015/2016 Г.

  Анализ на резултатите от вирусологичните изследвания и особеностите в клиничното протичане на инф...

  Д-р Ангел Кунчев: Два са основните грипни щама за тази зима
  Д-р Ангел Кунчев: Два са основните грипни щама за тази зима

  Главният държавен инспектор д-р Ангел Кунчев взе участие в X-ия конгрес на Българското дружество ...

  Проф. Татяна Червенякова: 
Трябва да се приеме, че инфекционистите работят със
спешни случаи и дейността ни да бъде финансово обезпечена
  Проф. Татяна Червенякова: Трябва да се приеме, че инфекционистите работят със спешни случаи и де...

  Инфекционисти от цялата страна се събраха на X-ия национален конгрес по инфекциозни болести, койт...

  Инфекции на нервната система и вирусни хепатити - акценти на Конгреса по инфекциозни болести
  Инфекции на нервната система и вирусни хепатити - акценти на Конгреса по инфекциозни болести

  Х Национален конгрес на Дружеството по инфекциозни болести започна в НДК и ще продължи от 6 до 8 ...

  X-и Национален конгрес по инфекциозни болести - София
  X-и Национален конгрес по инфекциозни болести - София

  Днес в зала 6 на Националния дворец на културата се открива X-ият национален конгрес по инфекциоз...

  В Деня за борба със СПИН - факти и митове за болестта
  В Деня за борба със СПИН - факти и митове за болестта

  ХИВ/СПИН - ФАКТИ И МИТОВЕ1. Какво е ХИВ?ХИВ е вирус. Наименованието му идва от английското HIV (H...

  Край на ХИВ епидемията през 2030 година
  Край на ХИВ епидемията през 2030 година

  Светът е на крачка от това да спре ХИВ епидемията до 2030-та година. Според Програмата на ООН за ...

  Хепатит и пренасяни от кърлежи инфекции са акценти на Национална среща по инфекциозни болести
  Хепатит и пренасяни от кърлежи инфекции са акценти на Национална среща по инфекциозни болести

  Следващата седмица в Трявна ще се проведе Десетата годишна национална среща по инфекциозни болест...