Описание

БДИБ бе учредено през 2004 година, като естествен приемник на Софийското дружество по Инфекциозни болести.

Негови основни цели при създаването са:

 • да обедини инфекционистите от цялата страна
 • да участва при промяна в клиничните пътеки и създаването на нови такива
 • да участва при промяна в медицински стандарт инфекциозни болести
 • да изработи консенсуси по съответните нозологични единици

Ръководство

проф. д-р Татяна Червенякова    председател

taniatcher@gmail.com
Тел.: 02/952 01 01/ 0878 540 605

проф. д-р Камен Плочев  зам. председател

проф. д-р Мариана Стойчева   зам. председател

доц. д-р Марина Ненова    зам. председател

проф. д-р Майда Тихолова    член на управителен съвет

д-р Нина Янчева   член на управителен съвет

д-р Светла Алексиева  член на управителен съвет

д-р Емилия Александрова  член на управителен съвет

д-р Нина Янчева  Касиер

д-р Тома Томов   Секретар

д-р Иван Иванов   Връзки с БЛС и поддръжка на сайта на БДИБ

Устав на Българското Дружество по Инфекциозни болести

БДИБ

I . Oбщи положения:

1.Българското дружество по инфекциозни болести / БДИБ /е член на
Съюза на научните медицински дружества /СНМД/ в Република България
и се подчинява на устава на тази организация.

2.БДИБ функционира на принципа на доброволността, самоиздръжка и
мандатност.То е със собствена банкова сметка: HVB - Bank Biochim ;
банков код 66096608; банкова сметка 1016715401, в български лева.

3.Адрес:1431, София, бул.”Акад.Ив.Гешов” 15, Клиника по инфекциозни,
паразитни и тропически болести към УМБАЛ”Св.Иван Рилски”, ЕАД.

ІІ. Цели на дружеството:

 • Да организира и обединява всички специалисти по инфекциозни болести от
  гр.София и страната с оглед техните интереси в областта на инфекциозните болести
 • Да взема пряко участие в национални и международни мероприятия от
  всякакъв вид, свързани с проблемите на инфекциозната патология и
  граничещите с нея медицински специалности, като епидемиология,
  микробиология, вирусология, вътрешни болести, педиатрия и др.
 • Да осъществява връзки с други сродни организации в България и
  чужбина, като по този начин разширява професионалните контакти и
  сътрудничество на българските специалисти по ифекциозни болести
  с колегите им в България и от чужбина.
 • Да предлага на всички държавни и административни органи и
  други организации приемане на съответни програми, специализирани мерки
  с практическо реализиране на конкретна профилактична дейност
  при инфекциозните заболявания.
 • Целите на Българското дружество по инфекциозни болести ще бъдат
  осъществявани посредством: организиране на семинари и дискусии,
  участие в международни конференции, конгреси и други мероприятия, контакти и
  сътрудничество със сродни организации, разпространение на
  специализирана литература по проблема.
 • ІІІ. Членство, права и задължения на членовете:

 • Членството в Българското дружество по инфекциони болести е доброволно.
 • В Българското дружество по инфекциозни болести могат да участват
  всички лекари-инфекционисти от гр. София и страната, лекари с други
  специалности, специализанти и др., които имат интерес към инфекциозните болести .
 • Приемането на нови членове става с решение на Общо събрание на БДИБ
  чрез явно гласуване. Освобождаването на членовете настъпва при неплащане
  на членски внос за две поредни календарни години.
 • Членовете на БДИБ плащат годишен членски внос. Размерът на вноските
  се определят ежегодно чрез гласуване на Общо събрание.
 • Членският внос се внася ежегодно до края на текущата година.
 • Всеки новоприет член е длъжен да внесе в едномесечен срок от приемането
  му целият годишен членски внос, определен за съответната година.
 • Всеки член на Българското дружество по инфекциозни болести има следните права:
 • да участва в Общото събрание на дружеството;
 • да избира и да бъде избиран в ръководните органи на дружетвото;
 • да участва във всички основни мероприятия на дружеството, да бъде
  информиран за цялостната дейност на дружеството, като може да се
  запознава с документи и да иска разяснение от съответните лица;
 • да има достъп до всички основни мероприятия на дружеството;
 • да получава при възможост съдействие и подкрепа за осъществяване
  на проекти, одобрени от ръководството на дружеството;
 • да се откаже доброволно от членство.
 • Всеки член на Българското дружество по инфекциозни болести
  има следните задължения:
 • да спазва устава на Научното дружетво и да изпълнява взетите
  чрез консенсус решения;
 • да допринася за реализиране целите на научното дружество;
 • да не уврежда с дейността си репутацията и работата на научното дружество.
 • ІV. Органи на Българското дружество по инфекциозни болести:

 • Органите на Българското дружество по инфекциозни болести са:
  Общото събрание, Председател на БДИБ и членове на ръководството.
 • Общото събрание е висш орган на Научното дружество и то включва всички членове.
 • Общото събрание приема, изменя и допълва устава; набира и
  освобождава Ръководството и Председателя му; определя размера
  на годишните членски вноски; приема отчета на Ръководството
  на БДИБ за съответния период от време.
 • Общото събрание се свиква на годишните редовни заседания един път годишно.
 • Ръководството се избира за срок от 4 години и се състои от Председател
  / избира се с явно гласуване на Общо събрание/; Зам.Председатели – 4-ма души /
  за Университетските структури от провинцията по един представител задължително/;
  секретар – 1 /поддържа банковата сметка на Дружеството и е основен отговорник за
  финансовите дейности/; членове а Ръководството – 3-ма , отговарящиза поддръжка
  на Интернет страницата на БДИБ, връзките с БЛС, други сродни организации.
 • V. Допълнителни разпоредби:

 • Българското дружество по инфекциони болести има право да открива банкови
  сметки в лева, във валута, с които имат право да оперират: Председателят
  на БДИБ, секретаря и един от членовете на Ръководството.
 • Собственост на Българското дружество по инфекциозни болести са пари в брой,
  движимо и недвижимо имущество, права върху интелектуалните продукти и
  всички други законни форми на собственост

 • Всеки лекар може да е член на БДИБ. Това е доброволна организация, в която членуват лекари, обединени от желанието да споделят и развиват познанията си в областта на инфекциозната патология. Така ще са полезни на болните и ще обогатят научната мисъл с нови идеи и разработки в непрекъснатия прогрес на човешкото познание.

  На Общо събрание, проведено на 29.10.05 г. с пълно болшинство се реши членски внос за настоящата и следваща година да бъде 25 лева годишно.