Описание

„Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология” ЕАД е лечебно заведение, лидер в областа на диагностиката и лечението на онкологични заболявания с 65-годишна история.

В болницата практикуват водещи специалисти в областта и професионално избрани специализирани екипи, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване. Мултидисциплинарният подход е основният модел за предоставяне на болнична помощ. На този принцип са изградени алгоритмите за комплексно лечение на всички пациенти. Високата квалификация на лекарите и професионалистите по здравни грижи, модерното оборудване и добрата материална база, позволяват да бъдът прилагани високоспециализирани процедури, които гарантират качествено лечение на пациентите.

Мисията на СБАЛО - ЕАД е “Прибавяне на години към живота и здраве към годините” и е събразена с основните принципи на борбата с раковите заболявания :

  • насоченост към цялото население на страната
  • непрекъснато следене на новостите в онкологичната наука и внедряването им в практиката
  • междуинституционално сътрудничество
  • грижа за сигурността и удовлетвореността на пациентите и задоволяване на техните потребности
  • работа с висококвалифициран и мотивиран персонал
  • утвърждаване на позицията на СБАЛО-ЕАД като водещо онкологично лечебно заведение в страната с европейски стандарти и модерен мениджмънт

СБАЛО - ЕАД предлага услуги, свързани с диагностиката и лечението на всички видове рак, както и превантивна медицина. Болницата е оборудвана с модерни световни технологии в областта на лечението и проследяването на рака. С комбиниране на всички дисциплини, свързани с лечението на рака, пациентите посещаващи лечебното заведение могат да бъдат преценени от специалисти от отделенията по хирургия, медицинска онкология, лъчелечение, патология, нуклеарна медицина и биохимия с цел определяне и осъщесвяване на възможно най- добрия план за лечение. СБАЛО - ЕАД предоставя възможността на всички дисциплини, свързани с лечението и наблюдението на заболелите от рак пациенти, да работят съвместно под “един покрив”. Това е от съществено значение, както за пациентите, така и за техните лекуващи лекари, които получават един безпрепятствен достъп до другите медицински дисциплини. В лечебното заведение се изпълняват и цялостни скринингови програми, разработени за преглед на здрави лица и с цел да информират обществеността за превантивните мерки в борбата с рака.

Със своя многопрофилен спектър от дейности, СБАЛО - ЕАД е база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение и е водещ национален и лечебен център в специализираната болнична дейност за активно лечение на онкологични заболявания, учебната и научно-изследователската дейност. В клиниките на болницата се провежда специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри - лекари, студенти по медицина и специалисти по здравни грижи - медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, с възможност да участвуват пряко в клиничната дейност по време на техния стаж и практически занимания.

СБАЛО-ЕАД има присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» , присъдени отлични акредитационни оценки за отделни медицински и други дейности и отлична акредитационна оценка за практическо обучение на студенти и следдипломно обучение на магистър-лекари и за лица с висше немедицинско образование.