За нас

Съюзът на българските медицински специалисти (СБМС) обединява дружествата на специалистите от различните медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с общо над 10 000 члена

Съюзът на българските медицински специалисти (СБМС) обединява дружествата на специалистите от различните медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с общо над 10 000 члена. Създаден e преди близо 50 години. Първоначалното името му е Съюз на научните медицински дружества в България. Замислен е като академична организация на лекарите у нас, която обединява републикански и научни дружества, профилирани по специалности. През годините е  ръководен от някои от най-изявените светила в медицинската наука като член-кор. Георги Гълъбов, проф. Коста Заимов, проф. Начо Начев, проф. Иван Вълков, акад. Чудомир Начев, проф.Тодор Попов.

През 2007 г. СБМС е приет за член на Съюза на европейските медицински специалисти (UEMS) –организацията на лекарите от Европейския съюз.

Предметът на дейност на съюза включва:

  • осъществяване на продължаващо медицинско обучение и продължителното професионално развитие на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината и здравеопазването при условия и по ред, определени в нормативни актове, чрез системата на продължаващото медицинско обучение като съвременна система за обучение и квалификационна оценка на лекарите;
  • осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на продължаващото медицинско обучение, за въвеждане на международни стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на продължаващото медицинско обучение;
  • осъществява сътрудничество със сродни европейски и международни организации

Сред основните цели на съюза са:

  • извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, 
  • координиране, подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
  • сътрудничество на съюза и и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни.

Публикации

Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния
Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния
Публикация
Ролята на прокалцитонина като маркер за бактериална инфекция
Ролята на прокалцитонина като маркер за бактериална ...
Публикация