Главна страница

За нас

ACETYSAL CARDIO - антиагреганта в удобна опаковка ACETYSAL CARDIO 75 mg показа съпоставима ефективност и по-нисък риск от хеморагични събития („head to head“ проучване срещу оригинала)

ACETYSAL CARDIO притежава единствена форма от 75 mg на достъпна цена, за по-добър комплайанс, контрол и придържане със значимо по-малко кървене от рискови пациенти за това.
ACETYSAL CARDIO е с единствена опаковка от 100 таблетки за 3 месечен курс на лечение с подходяща дозова форма на достъпна цена.
ACETYSAL CARDIO е универсален антиагрегант на първи избор.
ASA е най-много проучвана и използвана в съвременната съдова патология.
ACETYSAL CARDIO е с доказана клинична ефикасност и бързо действие.
ATC код: B01AC06


ACETYSAL CARDIO инхибира активирането на тромбоцитите: като блокира тромбоцитната циклооксигеназа (COX 2) посредством ацетилиране, тя инхибира синтеза на тромбоксан А2 – физиологично активиращо вещество, което се освобождава от тромбоцитите и което играе роля при усложненията на атероматозните лезии. Инхибирането на синтеза на ТХА-2 е необратимо, тъй като тромбоцитите, които нямат ядро, нямат способността (поради липса на способност за протеинов синтез) да синтезират нова циклооксигеназа, която е ацетилирана от ацетилсалициловата киселина. Прилагането на многократни дози от 20 до 325 mg води до инхибиране на ензимната активност от 30 до 95%. Поради необратимото естество на свързването, ефектът персистира в продължение на жизнения цикъл на тромбоцита (7-10 дни). Инхибиращият ефект не се изчерпва при продължително лечение и ензимната активност постепенно започво отново след обновяване на тромбоцитите 24 до 48 часа след прекъсване на лечението.
Дозиране при съответните показания:
Препоръчваната доза е 75-160 mg веднъж дневно за/ при:
Вторична профилактика на миокарден инфаркт
Профилактика на сърдечно-съдови заболявания при пациенти със стабилна ангина пекторис
Анамнеза за нестабилна ангина пекторис, освен по време на остра фаза
Профилактика на оклузия на графта след аорто-коронарен байпас (CABG)
Коронарна ангиопластика, освен по време на остра фаза
Препоръчваната доза е 75-325 mg веднъж дневно за:
Вторична профилактика на преходни исхемични атаки (TIA) и исхемични мозъчно-съдови инциденти (CVA), при условие, че са изключени интрацеребрални хеморагии.

Acetysal Cardio създаде публикация
2015
За здраво сърце и съдове
default image
За здраво сърце и съдове

Кои са рисковите фактори за сърдечно-съдовите заболявания? тютюнопушенеартериална хипертония висо...

Acetysal Cardio създаде публикация
2014
Сравнително проучване на инхибираната тромбоцитна агрегация при клинична употреба на Acetysal Cardio (Actavis) и Aspirin Protect (Bayer)
default image
Сравнително проучване на инхибираната тромбоцитна агрегация при клинична употреба на Acetysal Car...

Наличието на регистриран у нас Acetysal Cardio 75 mg (Аctavis), постигнатото „желано“ прицелно ин...

Публикации

За здраво сърце и съдове
Публикация
За здраво сърце и съдове
Сравнително проучване на инхибираната тромбоцитна агрегация при клинична употреба на Acetysal Cardio (Actavis) и Aspirin Protect (Bayer)
Публикация
Сравнително проучване на инхибираната тромбоцитна агрегация при клинична употреба на Acetysal Cardio (Actavis) и Aspirin Protect (Bayer)