Описание

Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ е създадена през 2011 година.

Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ е създадена през 2011 година. Организацията представлява сдружение с нестопанска цел в обществена полза, в която членуват лекари, медицински фелдшери, медицински сестри, акушерки, парамедици, шофьори и санитари от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и спешни приемни отделения в страната.

От тази година организацията е член в Европейската асоциация по спешна медицина (EuSEM). 

Предмет на дейност на асоциацията е:

1. Да защитава правата и интересите на работещите в спешна медицинска помощ в България.

2. Да дава предложения за оптимизиране на дейността на спешната медицинска помощ, определяне на предмета и обхвата на дейност на работещите в ЦСМП

3. Регламентация на статута на работещите в спешна медицинска помощ, и подобряване на промяна на категорията на труд от трета в първа при пенсиониране.

4. Защита на професионалните, социалните и гражданските права, и интереси; заплащане в съответствие с професионалната квалификация, съобразено с инфлационните процеси: заплащане и компенсиране на извънредно положения труд; безопасни и здравословни условия на труд; обезщетения и помощи на пострадалите при изпълнение на служебните им задължения;

5. Проучване на причините и условията довели до проблеми в дейността спешната медицинска помощ.


6. Да укрепва обществения авторитет на своите членове, като организира мероприятия за повишаване квалификацията на работещите;

7. Да представя и участва в национални и международни организации на работещите в спешната медицинска помощ и прояви, както и друга дейност, свързана с посочените и не забранена от закона;

8. Изучаване на историческия и международен опит и приложението му в оказване на СМП в РБ.

Целите на асоциацията са :

1. Да съдейства за развитието на спешната медицинска помощ чрез даване на становища за проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването. Формулиране и популяризиране на предложения за подобряване на регламентацията на правния статут на работещите в ЦСМП , професионално-квалификационната характеристика на медицинските и не медицински специалисти в спешната медицинска помощ ; Съдействие за професионалното развитие на работещите в ЦСМП ;

2. Да съдейства за познаването , разпространението, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на спешната медицинска помощ. Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси , конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия третиращи проблеми на спешната медицинска помощ;

3. Да предлага на МЗ , висшите медицински училища и други институции в страната становища относно проблемите,свързани със здравеопазването в България и имащи отношение към статута и дейността на работещите в ЦСМП , включително да предлага промени относно образованието на медицинските и не медицински специалисти работещи спешна медицинска помощ;

4. Изработване на високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти;

5. Приемане и утвърждаване на кодекс за професионална етика в ЦСМП;

6. Да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на асоциацията ;

7. Да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

8. Да представлява и защитава интересите на членовете си, където е необходимо. Да подпомага членовете си в случай на нужда;

9. Изработване на високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти.

Кога ще ги стигнем... румънците?. ...
Зала "Код червен". Тук приемат жив...
Консумативите на румънската спешна...
Зала "Код жълт". Тук приемат пацие...
Център по телеметрия.
Център за видеонаблюдение
Детско спешно приемно. Тук са отго...
Кога ще ги видим и у нас?
Стандартизирано оборудван медикоптер.
Учебна зала
Център за обучение.
Пожарната е важна част от системат...
Оборудване при бедствия и аварии.
Мобилен команден център.
Снимка за спомен.