За нас

Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ е създадена през 2011 година.

Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ е създадена през 2011 година. Организацията представлява сдружение с нестопанска цел в обществена полза, в която членуват лекари, медицински фелдшери, медицински сестри, акушерки, парамедици, шофьори и санитари от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и спешни приемни отделения в страната.

От тази година организацията е член в Европейската асоциация по спешна медицина (EuSEM). 

Предмет на дейност на асоциацията е:

1. Да защитава правата и интересите на работещите в спешна медицинска помощ в България.

2. Да дава предложения за оптимизиране на дейността на спешната медицинска помощ, определяне на предмета и обхвата на дейност на работещите в ЦСМП

3. Регламентация на статута на работещите в спешна медицинска помощ, и подобряване на промяна на категорията на труд от трета в първа при пенсиониране.

4. Защита на професионалните, социалните и гражданските права, и интереси; заплащане в съответствие с професионалната квалификация, съобразено с инфлационните процеси: заплащане и компенсиране на извънредно положения труд; безопасни и здравословни условия на труд; обезщетения и помощи на пострадалите при изпълнение на служебните им задължения;

5. Проучване на причините и условията довели до проблеми в дейността спешната медицинска помощ.


6. Да укрепва обществения авторитет на своите членове, като организира мероприятия за повишаване квалификацията на работещите;

7. Да представя и участва в национални и международни организации на работещите в спешната медицинска помощ и прояви, както и друга дейност, свързана с посочените и не забранена от закона;

8. Изучаване на историческия и международен опит и приложението му в оказване на СМП в РБ.

Целите на асоциацията са :

1. Да съдейства за развитието на спешната медицинска помощ чрез даване на становища за проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването. Формулиране и популяризиране на предложения за подобряване на регламентацията на правния статут на работещите в ЦСМП , професионално-квалификационната характеристика на медицинските и не медицински специалисти в спешната медицинска помощ ; Съдействие за професионалното развитие на работещите в ЦСМП ;

2. Да съдейства за познаването , разпространението, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на спешната медицинска помощ. Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси , конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия третиращи проблеми на спешната медицинска помощ;

3. Да предлага на МЗ , висшите медицински училища и други институции в страната становища относно проблемите,свързани със здравеопазването в България и имащи отношение към статута и дейността на работещите в ЦСМП , включително да предлага промени относно образованието на медицинските и не медицински специалисти работещи спешна медицинска помощ;

4. Изработване на високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти;

5. Приемане и утвърждаване на кодекс за професионална етика в ЦСМП;

6. Да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на асоциацията ;

7. Да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

8. Да представлява и защитава интересите на членовете си, където е необходимо. Да подпомага членовете си в случай на нужда;

9. Изработване на високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти.

Публикации

Спешните центрове не са единственото място за алкохолни проби!
Спешните центрове не са единственото място за алкохо...
Публикация
 МЗ да  спре саморазправата и конфронтацията със спешните медици
МЗ да  спре саморазправата и конфронтацията със спе...
Публикация

Групи

Кой е спешния пациент у нас и как да му гарантираме приоритет при обслужването от спешните екипи?
Кой е спешния пациент у нас и как да му гарантираме ...
Дискусия