Описание

РЗОК - Плевен е районна структура на НЗОК на територията на област Плевен, която на базата на законодателното задължение за здравно осигуряване, гарантира правата за свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска, дентална помощ и лекарствени продукти за домашно лечение.

Нашата визия е: „Осигуряване на качествени здравни услуги, достъпна, своевременна и ефективна медицинска и дентална помощ, способна да отговори на високите изисквания на българските граждани и достигане на Европейските стандарти за по-добро обслужване и висока професионална етика.”

РЗОК-Плевен е ориентирана към здравноосигурените лица институция, която осигурява регламентирани и качествени медицински и дентални услуги, чрез сключване на договори с изпълнители на медицинска, дентална помощ и аптеки. Дейността ни се основава на принципите на професионализма, съпричастното и коректно отношение към здравноосигурените лица и към договорните партньори.

Нашата работа и публичният ни авторитет са основен фактор за обществената подкрепа и доверието към здравното осигуряване, което ни мотивира да бъдем адекватни и да отговаряме все по-пълноценно на тези очаквания.

Нашите цели са:

  •  Предоставяне на гарантирани от бюджета на НЗОК здравни услуги с високо качество и равен достъп до тях на всички здравноосигурени лица.
  • Осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на системата на здравното осигуряване на територията на областта, чрез въвеждане на ефективни механизми за упражняване на контрол при управлението и разходването на финансовите ресурси на РЗОК - Плевен.
  • Ефективно и коректно сътрудничество за реализиране на здравноосигурителните права и задължения на гражданите, в ролята на активен посредник между здравноосигурените лица и изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки.