Главна страница

За нас

Хематологични изследвания

Хематологични изследванияПКК – 18 показателя6,00ДКК - мануално6,50Морфология на еритроцити6,50Ретикулоцити6,50СУЕ4,00Електрофореза на хемоглобини27,00Клинико-химични изследванияГликиран Хемоглобин /НЬА1с/12,00Глюкоза3,00Глюкоза - 3 кратен профил8,00Глюкозотолерантен тест8,00Лактат5,00Общ белтък3,00Албумин3,00Електрофореза на серумни белтъци25,00Креатин3,00Урея3,00Пикочна киселина3,00Общ билирубин3,00Директен билирубин3,00Липиден профил12,00Общ холестерол3,00Холестерол HDL /директен метод/4,00Холестерол LDL /директен метод/3,00Триглицериди3,00Апо А I10,00Апо В 10010,00АСАТ3,00АЛАТ3,00Гама ГТ3,00Алкална фосфатаза3,00Кисела фосфатаза4,00LDH4,00HBDH /LDH 1 + LDH 2/4,00Алфа-амилаза4,00Липаза6,00Холинестераза6,00Креатинкиназа /СК/3,00СК – МВ фракция - маса12,00Креатининов клирънс8,00Желязо Fe и ЖСК8,00Желязо /Fe/5,00Калий3,00Натрий3,00Хлор3,00Калий и натрий5,00Калций5,00Са ++5,00Фосфати3,00Мg3,00КръвосъсирванеПротромбинов индекс /INR, PTT/5,00Фибриноген5,00а PTT /ККВ/5,00D-dimer7,00УринаУрина – общо изследване и седимент5,00Алфа амилаза в урина4,00Са в диуреза4,00Р в диуреза4,00Глюкоза в диуреза4,00Белтък в диуреза4,00Креатинин в диуреза4,00Пикочна киселина в диуреза4,00Натрий в урината4,00Електрофореза на белтъци в урина23,00