Описание

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на лекари и стоматолози/ на 11.12.1998г. бе свикано първото общо събрание на стоматолозите от от регион - Плевен. На това събрание беше избран Управителен съвет / УС /, Контролна комисия / КК /, Комисия по професионална етика / КПЕ / и делегати за Учередителния конгрес на ССБ / Съюза на стоматолозите в България /, който се състоя на 21.01.1999г. в София. ССБ е първоприемник на съществуващият дотогава БСС / Български стоматологичен съюз /.

Във всички региони в България бяха създадени Регионални колегии / РК /, които обхващат стоматолозите от тях.

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

Съгласно Устава ежегодно се провеждат годишни събрания, на които се разискват проблемите на стоматолозите и състоянието на здравното осигуряване със стоматологична помощ на населението.

БЗС - Плевен е в непрекъсната връзка с РЗОК - Плевен за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.

БЗС - Плевен работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.