Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести

Описание

Отделение по вътрешни болести разполага с 20 легла и отговаря на І -во ниво на компетентност

Отделението по вътрешни болести разполага със следната апратура:

ЕКГ Шилер АТ 1

Спирометър Шилер SР 1

Компресорен инхалатор

ЕКГ монитор Шилер

Дефибрилатор дефипорт

Перфузори

Глюкомер

Стрес-тест система за натоварване

ЕКГ ВТL -08 SД

Велергометър кетлер

Ултразвуков Сонолайн SL -401

Пулсоксиметър

Съдов доплер

Холтер

Фиброидоскоп

Сигмоидоскоп

Ехокардиограф

Началник Вътрешно отделение д-р Марина Шопова GSM:0878202710

5940, Никопол, България, ул. Александър Стамболийски 27