Описание

​”БулНозо” е сдружение с нестопанска цел, основано за да обедини усилията на медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции (НИ).

”БулНозо” е сдружение с нестопанска цел, основано за да обедини усилията на медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции (НИ) за постигане на трайно ограничаване на заболяемостта от тези инфекции в страната чрез:

  • въвеждане и прилагане на европейските норми и стандарти за добра медицинска практика при цялостното обслужване на пациентите в болничните заведения;
  • информиране на специалистите и обществеността за проблемите и постиженията на науката и практиката в областта на профилактиката и контрола на НИ;
  • разработване и осъществяване на образователни програми, отнасящи се до ограничаване на НИ;
  • осигуряване на възможности за контакти и обмен на професионален опит и знания между членовете на Асоциацията.