За нас

НПО "Здравето - право на всеки" работи основно в посока запълване на информационния дефицит на населението по проблеми свързани с ваксинопрофилактиката и повишаване здравната култура чрез саногенно възпитание и начин на живот. Промяна от задължителен на препоръчителен характер на ваксините.

В днешната динамична обстановка все по-малко време отделяме за съхранение на собственото си здраве. Свикнахме да мислим, че то зависи от държавата и лекарите и прехвърлихме отговорността за него върху тях. Все по-често и по масово се използва термина „обществено здраве” и все по-малко „индивидуално здраве”. Говорим за права на пациента, но свързани повече със защита на общественото, а не на индивидуалното здраве.Наша задача е да се грижим за личното си здраве и за здравето на децата си, като притежаваме свободни права как да се лекуваме и профилактираме.

Чрез здравна профилактика и висока здравна култура може да се промени отношението към здравето и болестта. Такава промяна не настъпва бързо и лесно. Причините са много и са свързани с възпитание и образование, култура и религия, финансиране за профилактика, социална реклама, здравно възпитание и обучение. Факторите, влияещи върху здравето на човека, са биологични и наследствени, поведенчески, околната среда, социално-икономическото и психологичното състояние на индивида, семейството и обществото, в което той живее. Подобрявайки индивидуалното здраве ще достигнем до подобряване и на общественото такова. Именно това е причината да създадем нашето сдружение.

Нашите цели:

1. Да популяризира сред обществото целите на саногенно възпитание и начин на живот и информационна поддръжка относно проблемите във ваксинопрофилактиката.
2. Иницииране и провеждане на обществени дебати по теми свързани с поставените цели
3. Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани със саногенното възпитание и начин на живот и информационния дефицит относно ваксинопрофилактиката.
4. Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани с всички области на здравеопазването
5. Да работи с институциите, от които зависи създаването на Фонд за безплатно лечение на лица пострадали от задължителните ваксини включени в Имунизационния календар на Република България.
6. Да работи активно за създаване на Писмено информирано съгласие относно ваксините.
7. Активно да работи за промяна статуквото на ваксинопрофилактиката в българското законодателство от задължително на препоръчително