Описание

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.

  • Подпомага научноизследователската, образователна и регулаторна дейност в областта на лекарства, на медицински изделия, на хранителни добавки, на козметика и други продукти, имащи значение към здравето на населението.
  • Създава диалог между регулаторните институции, университетите фармацевтичната индустрия, професионално-съсловните организации и неправителствените организации с аналогична или сходна дейност.
  • Подпомага професионалната квалификация и преквалификация на специалисти във фармацевтичния бранш.
  • Подготвя и организира национални и международни форуми за обмяна на опит, информация и квалификация.
  • Разработва, проучва и изготвя становища, научни разработки и издания, важни за фармацевтичния бранш, самостоятелно, както и с регулаторни институции, професионално-съсловните организации и неправителствени организации, и други сдружения, и организации у нас и в ЕС.
  • Участва в разработване, обсъждане, експертна оценка и анализ на проекти за нормативни актове, ръководства и указания относно дейностите във фармацевтичния сектор у нас и в ЕС.

USTAV.pdf