За нас

Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната. Дейността му е организиране, ръководене и контролиране на всички мероприятия за борба със злокачествените новообразувания в обслужвания район (първична и вторична профилактика на рака, активно издирване, диагностициране, комплексно лечение и диспансерно наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози), диагностична и лечебна дейност на пациенти с доброкачествени тумори (Наредба № 26 на МЗ от 1999 г.). На основаниечл.46, ал.2 и чл.50 , ал.2 от Закона за лечебните заведения се разрешава на "КОЦ-Бургас" ЕООД да осъществява следните дейности: -активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; -периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; -регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболавания и преканцирози; -създаване и поддържане на ромков регистър за съответната територия, на обслужвания ра