За нас

Организацията на Болничните Фармацевти в България е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация в отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други лечебни заведения. ПОБФБ е регистрирана като юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целите на ПОБФБ са вписани в устава на организацията и са:

 • Защита на професионалните интереси на членовете на организацията;
 • Утвърждаване на висок морал и професионализъм у болничните фармацевти и всички нейни членове свързани с болничната фармация;
 • Издигане престижа на българската фармация и развитието и сътрудничеството със сродни организации главно на европейско ниво и от страните, членки на Европейския съюз;
 • Защита на интересите на хората, свързани със здравеопазването и компетентната фармацевтична помощ;


ПОБФБ ще се стреми да постига тези цели чрез:

 • Изготвяне и представяне на свои платформи, програми, становища и др. пред държавни, ведомствени, образователни, стопански обществени институции и организации;
 • Участие във формирането на нормативна база, стратегия и политика в здравеопазването, фармацевтичната наука, образованието и промишлеността;
 • Проучване, обсъждане и разпространение на съвременните тенденции в развитието на фармацията;
 • Създаване на библиотека и издаване на печатен орган;
 • Установяване на контакти със сродни сдружения и организации в България и чужбина;
 • Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, научни прояви и форуми;
 • Изграждане на регистър на болничните фармацевти в България.
Болничните фармацевти вече имат свое списание (ВИДЕО)
Болничните фармацевти вече имат свое списание (ВИДЕО)

Излезе първият брой на списание „Годишник по болнична фармация“. Изданието беше представено за пр...

Мониториране на условията на съхранение на лекарствени продукти в болничната аптека
Мониториране на условията на съхранение на лекарствени продукти в болничната аптека

Защо е необходимо мониториране на условията на съхранение на лекарствени продукти в болнична апте...

Публикации

Болничните фармацевти вече имат свое списание (ВИДЕО)
Болничните фармацевти вече имат свое списание (ВИДЕО)
Публикация
Мониториране на условията на съхранение на лекарствени продукти в болничната аптека
Мониториране на условията на съхранение на лекарстве...
Публикация
В помощ на практиката - Характеристики на комуникацията в контекста на болничното заведение - предизвикателства и перспективи
В помощ на практиката - Характеристики на комуникацията в контекста на болничното заведение - пре...

КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТКомуникацията и отношенията между пациента и лекаря са определ...

Регулаторна рамка на биотехнологичните лекарствени продукти в ЕС и България
Регулаторна рамка на биотехнологичните лекарствени продукти в ЕС и България

Еволюция на биотехнологиятаПринципи на биотехнологичния процес» рекомбинантна ДНК технология;» ко...

Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения
Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните завед...

Очаквани резултати от въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения (1)Възможност за пр...

Съвременни тенденции при третирането нафармацевтичните отпадъци
Съвременни тенденции при третирането на фармацевтичните отпадъци

Унищожаванетона лекарстватае необходимо да бъде с минимални рискове за общественото здраве и окол...

IX Национална конференция по болнична фармация
IX Национална конференция по болнична фармация

Девета национална конференция по болнична фармация ще се проведе в хотел „Витоша Парк Хотел“, гр....

IX Национална конференция по болни...