Описание

Организацията на Болничните Фармацевти в България е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация в отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други лечебни заведения. ПОБФБ е регистрирана като юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целите на ПОБФБ са вписани в устава на организацията и са:

 • Защита на професионалните интереси на членовете на организацията;
 • Утвърждаване на висок морал и професионализъм у болничните фармацевти и всички нейни членове свързани с болничната фармация;
 • Издигане престижа на българската фармация и развитието и сътрудничеството със сродни организации главно на европейско ниво и от страните, членки на Европейския съюз;
 • Защита на интересите на хората, свързани със здравеопазването и компетентната фармацевтична помощ;


ПОБФБ ще се стреми да постига тези цели чрез:

 • Изготвяне и представяне на свои платформи, програми, становища и др. пред държавни, ведомствени, образователни, стопански обществени институции и организации;
 • Участие във формирането на нормативна база, стратегия и политика в здравеопазването, фармацевтичната наука, образованието и промишлеността;
 • Проучване, обсъждане и разпространение на съвременните тенденции в развитието на фармацията;
 • Създаване на библиотека и издаване на печатен орган;
 • Установяване на контакти със сродни сдружения и организации в България и чужбина;
 • Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, научни прояви и форуми;
 • Изграждане на регистър на болничните фармацевти в България.