ДНК изследване NGOncology
ДНК изследване NGOncology

Описание

Генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени сърдечно-съдови заболявания, начини за превенция и установяване на ефективна терапия.

 

·       Аритмии

·       Кардиомиопатии

·       Фамилна аортнадисекация или аневризма

·       Болест на аортната клапа

·       Структурни сърдечни заболявания

·       Коронарна артериална болест

·       Фамилна хиперхолестеролемия

·       Фамилна амилоидоза

·       Синдром на удължен или скъсен QT-интервал

·       Синдром на Марфан

·       Синдром на Бругада

·       Синдром на Луйс-Дийтс

·       Синдром на Нунан

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО NGCardiology?

 

NGCardiology се основава на таргетносеквениране с панел “TruSightCardio” (Illumina) чрез метода масивно паралелно секвениране (NGS – секвениране от следващо поколение). Извършва се паралелен анализ на специално подбрани  гени, свързани с моногенни сърдечно-съдови заболявания и предразположения. Получените резултати се сравняват с мащабни световни бази данни за изясняване значението на променените варианти на гени.

Тестът е високо информативен и може да се прилага с цел превенция от развитие или влошаване на съществуващи сърдечно-съдови заболявания, както и за изясняване на рисковете в семейството като цяло, което дава възможност за предпазване от заболявания или ранното им  диагностициране и при най-младите членове на фамилията.

Тестът е последван от подробна консултация и резюме, имащи за цел изясняване на цялата информация на клиента. Анализират се анамнестичните данни, обсъждат се всички резултати иклиентът се насочва към подходящия специалист с цел подробно изясняване на състоянието или проспективно проследяване на рисковете.Изследването се извършва еднократно, а резултатите са валидни през целия живот.

 

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ИЗСЛЕДВАНЕТОNGCardiology?

 

·       Да определите риска си от развитие на сърдечно-съдово заболяване

·       Да предприемете съответни стъпки за намаляване на този риск

·       Да се установи кои членове на семейството Ви са изложени на риск и подлежат на препоръчително тестване

·       Да се идентифицира причината за сърдечно заболяване в семейството Ви

·       Да се предоставят възможности за семейно планиране, за да се избегне предаване на заболяването в потомството

·       Да се изясни поставената Ви диагноза

·       Да бъдете насочени към подходящ специалист

·       Да Ви се назначи подходяща терапия

·       Да се установи дали имате нужда от промяна в настоящото Ви лечение