Главна страница

За нас

Приемен кабинет лабораторни изследвания


Лице за контакт: д-р Стефка Стоева адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа” №10, ет.1, стая 103

тел. 042/602976

Работно време на кабинета:
всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

Дейност на кабинета:

Приемане на проби храни, води, отривки от производствена среда, козметични продукти и битово-химични препарати, химични вещества и препарати - дезинфектанти и общи биоциди и продукти, предназначени да бъдат в пряк продължителен контакт с кожата за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ по искане на физически и юридически лица, в обхват на акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025.

Сертификат за акредитация рег.№ 140 ЛИ на ИА БСА с валидност 31.07.2015г.

Приемане на заявки за извършване на измервания на факторите на работната среда – микроклимат, шум, осветление, контрол на химични агенти във въздуха на работната среда, контрол на прах във въздуха на работната среда – инхалабилна и респирабилна фракции прах и определяне на съдържание на свободен кристален силициев диоксид в респирабилна фракция прах, в обхват на акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020.
Сертификат за акредитация рег.№ 248 ОКА на ИА БСА с валидност 30.04.2017г.

Приемане на заявки за извършване на измервания на факторите на работната и околна среда – вибрации предавани по системата ръка-рамо, измерване на електромагнитно поле в кабинети по физикална терапия, измерване на електромагнитно поле от базови станции на мобилни оператори, извън обхват на акредитация.

Подаване на документи и получаване на информация:

Заявление-образец за вида на исканата услуга се попълва и подава в Приемен кабинет на дирекция „Лабораторни изследвания”. При необходимост се провежда консултация с директора на дирекция „Лабораторни изследвания” и чрез него със съответния експерт, отговорен за извършване на дейността, относно: вида на изследванията/измерванията, метод на изпитване/контрол, осигуряване на условия на пробовземане, срок на изпълнение, искания на клиента.

Заявление-образец за извършване на изпитване от ЛИК
Лист за обратна информация
Заявлвние-образец за извършване на контрол в ОКА

Заплащането на услугите на услугите се извършва при подаване на заявлението за извършване на изпитване/измерване, съгласно Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 23.10.2012 г.).

в касата на РЗИ - Стара Загора – гр.Ст.Загора, ул.„Стефан Караджа” №10, ет.1, стая 113