Описание

Пациентски организации "Заедно с теб" е ЮЛНЦ, регистрирано за извършване на дейност в обществена полза с цел иницииране и участие в обществени дебати, диалог с институциите във връзка с утвърждаване на участието на гражданите в управлението и контрола на системата на здравеопазването.