За нас

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София е най-старото, многопрофилно учебно заведение в страната, с утвърдени традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи.

Тук се подготвят конкурентноспособни специалисти, готови да изпълняват сложни и отговорни дейности в различните области на здравеопазването.

Медицински колеж “Й. Филаретова” е държавна образователна институция, основно структурно звено на Мeдицински университет-София.

Мисията на Медицински колеж “Йорданка Филаретова” е да допринася за развитието на националното здравеопазване чрез подготовка на квалифицирани медицински специалисти в областта на здравните грижи в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции за хуманно и толерантно отношение към заболелия човек и неговите потребности.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” обучава здравни кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” от професионално направление “Здравни грижи” по специалностите:

  • Медицински лаборант; 
  • Рентгенов лаборант;
  • Зъботехник;
  • Рехабилитатор; 
  • Помощник-фармацевт; 
  • Инспектор по обществено здраве; 
  • Медицинска козметика;
  • Масажист с увредено зрение.