За нас

В списание “Превантивна медицина" се приемат за печат оригинални научни разработки, кратки научни съобщения от всички области на военномедицинската и медицинска наука, впечатления от проведени в страната и чужбина научни медицински форуми

В списание “ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА” се приемат за печат оригинални научни разработки, свързани с организационни, лечебно-профилактични и хигиенно-противоепидемични въпроси, кратки научни съобщения от всички области на военномедицинската и медицинска наука, впечатления от про- ведени в страната и чужбина научни медицински форуми (конференции, симпозиуми и конгреси), слу- чаи от практиката, съобщения за нови научни прояви, специализации, рецензии на нови медицински книги. При представяне на материалите за отпечатване да се имат предвид следните изисквания: 

1. Ръкописите се предават на електронен носител с една разпечатка. 

2. Обемът на предлаганите материали по възможност да бъде: до 7 страници за оригинални ста- тии, до 12 страници за обзори, до 3 страници за съобщения, казуистика, реферати. 

3. Под заглавието се поставят имената на авторите на български. 

4. Всяка оригинална статия се придружава от резюме на български език в обем 10-20 реда. В резюмето се посочват целта и обектът на изследването, основните елементи на използваните методи, синтез на цифровите данни и статистически показатели, изводи. 

5. Всеки материал се придружава с ключови думи, които разкриват основните му съдържателни аспекти и се използват при индексирането на публикацията с нормализираната лексика на Национал- ната медицинска библиотека на САЩ - MeSH. Следват телефон, адрес за кореспонденция с автора. 

6. Следват заглавие, автори, резюме, ключови думи, телефон, адрес за кореспонденция на ан- глийски език.

7. Статиите съдържат следните раздели: цел, материал и методи, резултати, обсъждане, заклю- чение, изводи и библиография. 

8. Библиографските описания се дават на оригиналния език. В началото се изброяват в азбучен ред (по фамилията на първия автор) източниците на кирилица, следвани от тези на латиница. Всеки нов източник се изписва на нов ред с арабска номерация. Данните в библиографското описание се под- реждат според изискванията на БДС - 9735-72. 

9. Имената на авторите, цитирани в текста, се изписват на оригиналния език. 

10. Илюстративният материал (таблици, фигури, диаграми, снимки) се представя със съответни заглавия и легенди на български език, с минимален обяснителен текст. Илюстрациите трябва да бъдат ясни и годни за възпроизвеждане. Прилагат се на отделни листове, на гърба на всеки лист се обознача- ва номерът на фигурата, а в текста се посочва мястото за поместването. Фигурите, таблиците и снимки- те се прилагат допълнително на електронен носител във формата, в който са направени. 

11.Авторите носят отговорност за съдържанието на ръкописите. 

12.Заедно с ръкописа се представя име, адрес и телефон на автора за осъществяване на контакти при необходимост от изясняване на въпроси по същество. 

Непубликуваните ръкописи не се връщат. Сведения се дават само при поискване. Статии, в които не са спазени горните изисквания, няма да бъдат поместени в списанието. Редакционната колегия приканва всички лекари за активно сътрудничество за списване и издава- не на списание “ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА”.