За нас

Основна цел е постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова медицина и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при работа, общественото здраве и превенцията

Българското академично дружество по трудова медицина /БАДТМ/ е учредено на 24.01.2014 г. С решение №1/07.03.2014 на Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Българското академично дружество по трудова медицина е самостоятелно юридическо лице, което обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина.

Управителният съвет на дружеството е в състав:

Председател: проф. д-р Невена Цачева, дмн

Зам. предеседател: проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Секретар-касиер: гл. ас. Тодор Кундуржиев, дм

Основни цели на дружеството са:

 1. Стимулиране на научно-изследователска работа в областта на медицинските науки;
 2. Извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова медицина и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при работа, общественото здраве и превенцията;
 3. Координиране и подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
 4. Сътрудничество на сдружението и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни;
 5. Въвеждане на европейски програми за обучение на лекари, лекари по дентална медицина и фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията;
 6. Обучение на студенти и специализанти и продължаващо медицинско обучение на  медицински и немедицински специалисти;
 7. Развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
 8. Разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари, дентални медици и фармацевти, както и широк кръг от немедицински кадри;
 9. Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности, и осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни български и международни организации;
 10. Разработване и актуализиране на стандарти и оценки на качество.
Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина
Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина

Решенията на Управителният съвет и Борда на Българското академично дружество по трудова медицина,...

ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА

БЪЛГАРСКОТО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНАОРГАНИЗИРА СИМПОЗИУМ НА ТЕМА: „ОБУЧЕНИЕ И КАЧ...

Публикации

Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина
Декларация на Управителния съвет на Българското акад...
Публикация
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
Публикация
Симпозиум: Обучение и качество в трудовата медицина (ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА)
Симпозиум: Обучение и качество в трудовата медицина (ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА)

Цел на симпозиума е да продължи идеята от Първата конференция по трудова медицина, работоспособно...

Събития

БЪЛГАРСКОТО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА организира симпозиум на тема:
БЪЛГАРСКОТО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА...
Събитие
Българското академично дружество по трудова медицина взе участие по случай отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа
Българското академично дружество по трудова медицина взе участие по случай отбелязването на Свето...

Българското академично дружество по трудова медицина взе участие по случай отбелязването на Свето...