За нас

ИНСТИТУТЪТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” е национален научен център за микробиологични изследвания. Научният състав на ИМКБ включва 89 души (над 30% на възраст под 35 години), от които 36 професори и доценти, 61 доктори, 7 доктори на науките.

ИСТОРИЯ

Институтът е основан на 7-ми март 1947г. в отговор на необходимостта от национален научен център за съвременни изследвания в областта на бързо-развиващата се микробиологична наука. Основател на Института и негов и пръв директор в продължение на 15 години е видният български учен академик Стефан Ангелов. Първоначално институтът се състои от пет звена – бактериологично (за медицинска, селскостопанска и промишлена микробиология), протозоологично, вирусологично (изследвания на вирусите и вирусните заболявания при човека, животните и растенията), имунологично и биохимично. Ранният период от развитието на Института (1947-1962 г.) е свързан с работа по проблемите на инфекциозната патология на домашните животни и човека, осъществявани под ръководството на проф. С. Ангелов и неговия пръв сътрудник проф. Илия Куюмджиев (още за историята на Института)

ДНЕС

Научният състав на ИМКБ включва 89 души (над 30% на възраст под 35 години), от които 36 професори и доценти, 61 доктори, 7 доктори на науките.

Институтът е водещ в приложната микробиология – микробен биосинтез и биотехнологии. Провеждат се интензивни изследвания вобластта на генетиката, биохимията и ултраструктурата на микроорганизмите, физиологията и биосинтетичните възможности на екстремофилни микроорганизми. Развива се микробната екология. В областта на инфекциозната микробиология се провеждат изследвания върху бактериалната патогенност и вирулентност, както и върху действието на нови антимикробни агенти от растителни, микробни и синтетични източници. Въвеждат се модерни методи за бактериологичен контрол на хранителни източници. В областта на общата вирусология се провеждат изследвания в нaправлението антивирусни вещества, свързани с проучвания върху механизмите на действие на вирусни инхибитори, както и върху вирусните протеини. Проучва се и етиологичната роля на някои вируси при зaболявания у човека. Усилията в областта на имунологията са насочени главно към откриване на механизмите на автоимунитета и характеристиката на нови имуномодулатори (природни и синтетични). Успешно се развива математичното моделиране на микробиологичните процеси. Научните изследвания са в съответствие с модерните направления в биологичните науки, като биологично активни вещества и биотехнологии, молекулярна и клетъчна биология, биомедицина, екология и биоресурси. Те са в тясна връзка с националните приоритети: екология и околна среда, здравеопазване, селско стопанство и хранителна промишленост.

Изследванията се финансират от проекти, със средства от чуждестранни и български фондации и производствени фирми. Понастоящем се работи по над 30 проекта, финансирани от чуждестранни институции (7 Рамкова програма на Европейската комисия, НАТО, ЮНЕСКО, Института Пастьор, от правителството на Франция, правителството на Швейцария и от чуждестранни компании) и 40 проекта, финансирани от Националния съвет „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, България.

Учените от Института участват в научни съвети, редколегии, съвети, организации и научни дружества у нас и в чужбина (между които СЗО,Международния съюз на микробиологичните дружества, Федерацията на европейските микробиологични дружества). Институтът е инициатор за създаването на Балканското дружество по микробиология. Осъществява се консултантска дейност в областта на здравеопазването, селското стопанство, хранителната промишленост, екологията и околната среда за много институции (правителствени, университети, частни фирми и т.н.). Учени от Института са включени в работата на много експертни групи като Експертния съвет за предпазване на населението от природни бедствия и катастрофи, Експертния съвет за епидемиологичен контрол на заразните болести и имунопрофилактика, Комисията за борба с полиомиелита към Министерството на здравеопазването и др

Преподавателската дейност на Института включва подготовка на магистърски тези и докторанти, курсове за млади учени от Балканските страни в Ателие Пастьор, участие в програмата Леонардо да Винчи. Тринадесет учени четат лекции в 9 университета.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В областта на международното сътрудничество, дейността на Института е насочена към разработване на двустранни и многостранни договори и кандидатстване за нови договори от международни изследователски програми. Това допринася за финансовата подкрепа на научните разработки.

Учените от ИМикБ са търсени като партньори от различни чуждестранни научни организации, развойни центрове на фирми, отделни институти и лаборатории.

Изградени са изследователски мостове с Немския център за изследване на рака (Хайделберг) – по проблема онколитични вируси, с Университитета на Лайпциг и Техническия университет на Дрезден – по растителни клетъчни култури и биотехнологии, с Университета Витербо и Университета Павиа – нови ензими от антарктически микроорганизми, с Университет Стратклайд (Глазгоу) – биотехнологии от еукариотни микроорганизми, с Университета в Неапол – ензими от термофилни бактерии и с Института по селскостопански науки и рибовъдство (Гент) – контрол на хранителни продукти и др.

Международното сътрудничество се изразява и в разработки на дисертационни тези при съвместното ръководство на учени от ИМикБ и от инстититути от RIIP, CNRS (Франция) и др. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доцент д-р Златка Алексиева

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИЛОЖНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доцент д-р Людмила Кабаиванова

 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФЕКЦИОЗНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Професор Христо Найденски, двмн

 ДЕПАРТАМЕНТ ВИРУСОЛОГИЯ

Отговорник ръководител: Главен асистент д-р Иванка Николова

 ДЕПАРТАМЕНТ ИМУНОЛОГИЯ

Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн

 СЕКЦИЯ МИКОЛОГИЯ

Ръководител: Доцент д-р Екатерина Крумова

 ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР ПАСТЬОР

Ръководител: Главен асистент д-р Петър Грозданов