Описание

От 1 април 2019г. Изпълнителна агенция по трансплантация беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 

 

Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България
 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свали файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г. свали файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2014 г. свали файл

Изпълнителната агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273