QuantiFERON TB Gold in Tube - тест за туберкулоза
QuantiFERON TB Gold in Tube - тест за туберкулоза

Описание

QuantiFERON TB Gold in Tube е ин витро диагностичен тест, откриващ специфичен клетъчно-медииран имунен отговор към антигени на Mycobacterium Tuberculosis (МТ)

1.Същност на теста

 

QuantiFERON TB Gold in Tube е ин витро диагностичен тест, откриващ специфичен клетъчно-медииран имунен отговор към антигени на Mycobacterium Tuberculosis (МТ)

Индивиди, инфектирани с микроорганизми от групата на М. Tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) имат в кръвта си сенсибилизирани Т-лимфоцити, разпознаващи специфичните микобактериални антигени. Това разпознаване води до активацията им и секреция на цитокини (специално интерферон-гама IFNg). Чрез образуваните  цитокини се осъществява ефекторната функция на клетъчния имунен отговор и инфекцията се контролира.
Клетъчния имунитет (реакция на забавена свръхчувствителност) ех vivo  се демонстрира с кожни интрадермални тестове ( Манту тест).
            Специфичните за М. Tuberculosis антигени, които се използват в QuantiFERON TB Gold са ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target-6); CFP-10 (Culture Filtrate Protein-10) и TB 7.7. Трите антигена липсват в състава на ВCG ваксиналните щамове и в повечето нетуберкулозни микобактерии(NTM), с изключение на M. Kansasi, M. szulgai и M. marinum, които се срещат рядко. По този начин се осигурява значителната специфичност на теста и ограничаване на фалшиво положителните кръстосани реакции.

 

2. Метод на определяне

 

 Тестът се извършва на 2 етапа:
А) В три хепаринизирани вакутейнера – един с антигените  ESAT-6, CFP-10 и TB 7.7, един с митогенна и един с нулева контрола, се изтегля 1ml кръв пациентска проба. Епруветките се инкубират за 16- 24 часа, след което се отделя плазмата.
Б) Измерва се количеството на секретирания IFNg в плазмата чрез ELISA метод. Резултатите се представят в Международни единици спрямо референтен (r) IFNg стандарт .

 

3. Информативно съдържание и Клинично значение

 

Резултатът от теста може да бъде положителен, отрицателен или неопределим. При отчитането се вземат под внимание и трите получени стойности на IFNg за митогена (положителна контрола), Nil (отрицателна контрола) и трите специфични антигена на всяка пациентска проба.
Общата реактивност на клетъчния имунитет на изследвания  индивид се контролира с положителната митогенна контрола.
Нулевата (Nil ) контрола определя базалната продукция на IFNg или евентуално неспецифично свързване с хетерофилни антитела на конкретната проба.

 • Резултатът е положителен за M. Tuberculosis, ако интерфероновата продукция, провокирана от ESAT-6, CFP-10 и TB 7.7 е над граничната стойност (cut off >/= 0.35 IU/ml)
 • Резултатът е отрицателен, ако е налице оптимален митогенен отговор и продукцията на IFNg спрямо специфичните антигени липсва или е под граничната стойност(cut off< 0,35 IU/ml).
 • Резултатът от теста е неопределим за наличен клетъчен имунитет за МТ инфекция при:
  • ниска продукция на IFNg на митогенната контрола и на ESAT-6, CFP-10  и TB 7.7 антигените. Има проучвания, които свързват този отговор с подтиснат Т клетъчен имунитет.
  • при високи стойности на нулевата (отрицателната) контрола.

При попадането на МТ в организма се генерира специфичен Т-клетъчен имунен отговор. Израз на МТ инфекцията са  двете състояния - латентна туберкулоза  и   активна болест.
Латентната МТ инфекция е безсимптомно състояние, при  което след инфектирането инфекцията присъства, но е непроявена. Известно е, че:

 • Най-голям риск от прогресия на болестта има през първите 2 години след заразяването.
 • Инфектирането с МТ предизвиква развитие на активна туберкулоза, ако броят и вирулентността на бактериите са големи и/или устойчивостта на болния е снижена. В този смисъл определени заболявания и състояния предразполагат  за по-бърза прогресия към активна туберкулоза:
  • захарен диабет;
  • автоимунни заболявания;
  • силикоза;
  • провеждана имуносупресивна терапия;
  • трасплантирани пациенти;
  • хронична бъбречна недостатъчност;
  • НІV и др.

4. Предимства на QFTB Gold in Tube теста при диагностиката на Туберкулозна инфекция
 
Наличието на латентна туберкулозна инфекция, активна  болест, както и голямото разнообразие на клинични форми на активната инфекция определят клиничното значение на теста за:
По-добро откриване на активна туберкулоза

 • QuantiFERON TB Gold in Tube открива почти 3 пъти повече случаи с активна туберкулоза и особенно нелекувани такива в сравнение с кожния тест.
 • Чувствителността на QuantiFERON TB Gold за откриване на такива случаи е 92%, а на кожните тестове- 66 – 75%.

Важно за диагнозата на латентна туберкулоза

 • Откриването и лечението на болни с латентна туберкулоза е от голямо значение за намаляване на заболяването в световен мащаб, както и на разпространението на резистентна на лечение туберкулоза.
 • QuantiFERON TB Gold тестът в това отношение е изключително ефикасен- според клинични проучвания специфичността му е 99 %. 

QuantiFERON TB Gold е по- добър тест от кожния тест на Манту защото:

 • Не се повлиява от провеждана BCG ваксинация.
 • Максимално е ограничена  кръстосана реактивност с нетуберкулозни микобактерии (NTM).
 • Провеждането на Манту непосредствено преди теста не повлиява резултата.
 • При QuantiFERON TB Gold теста са избегнати възможните субективни грешки при провеждането и отчитането на кожния тест.
 • Позитивни резултат установява наличието на настояща, а не стара или излекувана инфекция.

5. Препоръки за приложението на теста (Guidelines for Using the QuantiFERON-TB for Detecting Mycobacterium tuberculosis Infection, US- CDC) със съкращения:

 • Позитивния резултат от теста насочва към действия и медицински интервенции, като и при позитивно Манту. Препоръчително е провеждането на изследване за НІV, поради факта, че наличието на НІV потенцира прогресията към активна болест.
 • В случаите на предишен контакт с пациенти, които са МТ инфектирани, отрицателния резултат би следвало да се потвърди с нов тест след период от 8-10 седмици след края на контакта.
 • При провеждане на профилактично лечение на високо рискови контактни пациенти (напр.имунокопрометирани) повторното тестуване е препоръчително 8-10 седмици след края на контакта.
 • Неопределимият резултат не дава приложима информация за вероятността за наличието на МТ инфекция.  Препоръчително е провеждането на повторно тестуване с взета наново кръв.

6. Неопределен резултат

 

Резултата се дефинира като “неопределен”, когато ТБ инфекция не може да бъде нито изключена, нито потвърдена.
В редки случаи резултатите не могат да бъдат интерпретирани, тъй като кръвните клетки не са отговорили на позитивния контролен стимул (вътрешна контрола).

Чрез включването на вътрешна контрола (митоген-съдържащата епруветка), теста Квантиферон позволява разграничение между неопределен резултат и действително негативния такъв.

Използваният митоген е фитохемаглутинин-P (PHA), представляващ неспецифичен стимулатор на T-клетките. Слабият IFN-γ отговор към митогена (<0.5IU/mL) показва неопределен резултат в случаите, когато кръвната проба дава и негативен отговор по отношение на туберкулозните (ТБ) антигени.
Това може да се наблюдава при недостатъчен брой лимфоцити, снижена активност на лимфоцитите, или на неспособност на изследваните лимфоцити да генерират IFN-γ.

 

7. Материал за изследване

 

Венозна кръв взета в оригинални вакутейнери на фирмата производител.

През Януари 2011 г., Министерство на здравеопазването на Р. България, издаде „Методическо указание за диагноза и лечение на латентна туберкулоза”, където тестът Квантиферон е упоменат като самостоятелен тест в редица случаи или като потвърдителен за положителен Манту тест. Едно от основните приложения на теста Квантиферон като самостоятелен тест е преди започване на биологична терапия с анти TNF-алфа препарати при ревматоиден артрит, Болест на Крон и др.