Медицинска Онкология
Медицинска Онкология

Описание

Отделението по Медицинска онкология разполага с 30 болнични легла, 13 стола за химиотерапия (дневен стационар), център за диспансерно наблюдение и център за клинични изпитвания. Всички болнични стаи са с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, телефон, безплатен wi-fi и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал. Болничните стаи са оборудвани и със система за кислород.

Дейностите, които се извършват в отделението, са:

  • диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
  • консултация, диагностика, стадиране и лечение на редки тумори – невроендокринни, ГИСТ и др;
  • последващо (диспансерно) проследяване на онкологични пациенти;
  • психологична и социална помощ на пациенти с онкологични заболявания;
  • клинични проучвания в областта на медицинската онкология.

Отделението по Медицинска онкология е едно от малкото в страната, в което се извършват:

- консултация и обсъждане от мултидисциплинарен екип на всички пациенти със злокачествени заболявания – Туморен борд;

- интервенционална онкология;

- съвременно молекулярно-патологично изследване на туморите в рамките на патоанатомичната лаборатория;

- оценка на терапевтичния отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на клиника по Образна диагностика и отделение по Нуклеарна медицина);

- съчетана лъче-химиотерапия;

- съвместна работа с водещи чуждестранни специалисти в областта на медицинската онкология. Консултации на пациенти (включително и online).

В отделението се предоставят психосоциални консултации, изследвания на дистрес и психометрична оценка на пациентите. Осъществява се широк спектър от психологични услуги с цел подобряване на качеството на живот, като тези услуги са достъпни както за пациентите, така и за техните близки.

В отделението се осъществяват всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).

Диспансерно се проследяват онкологично болни с редовни контролни прегледи и изследвания.

Екипът на отделението е включен в обучението на студенти по медицина и медицински сестри. Отделението е база за специализация на лекари по Медицинска онкология. Провеждат се курсове по Медицинска онкология – СДО. Преподаването се извършва на български и английски език. Разполагаме със съвременна зала за обучение.

В отделението работят осем лекари, единадесет медицински сестри, четирима административни секретари, двама клинични психолози.

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски 100

Работно време