Описание

Дружеството против епилепсия е основано от лекари, обединени от общата идея да помагат на всички хора, изминаващи дългия път за лечение на епилепсиите. Водеща мисия е да подкрепим натрупването на знания за лечението на хората, страдащи от епилепсия – най-честото хронично неврологично заболяване.

Нашата роля е да подкрепяме пациентите и  техните семейства, както и лекарите, борещи се за побеждаване на болестта.

Основната ни задача  е  да спомогнем за правилно и достъпно  лечение на епилепсиите.

Да информираме пациентите с епилепсия и родителите на деца, страдащи от епилепсия,  за възможностите и начините за лечение.

Да развиваме възможностите за усъвършенстване на знанията и уменията на лекарите чрез организиране на симпозиуми, конференции и работни срещи за представяне на най-съвременните методи за изследване и лечение на епилепсиите.

Да представяме информация за нерешените проблеми относно развитието и реализацията на хората с епилепсия.

Да достигнем до широка обществена информираност за проблемите на хората, страдащи от епилепсия, и за

необходимостта обществото да ги приеме напълно.

Да представим основните емоционални и социални проблеми, съпътстващи отглеждането на деца с епилепсия.

Да подпомагаме и съдействаме при решаване на проблеми, свързани с лечението и отглеждането на децата с епилепсия.

Представяне:

Дружеството против епилепсия (ДПЕ) е основано през  2005 г.  То е организация с нестопанска цел и осъществява научно- изследователска дейност в областта на проблемите на епилепсията. Всеки проект се осъществява от специалисти с различни профили в областта на епилептологията и спомага за провеждането на изследвания за методите на лечение на различните видове епилепсия, особено за медикаментозно-резистентните форми.

Членове:  

Дружеството против епилепсия  обединява лекари с различни специалности - неврология, детска неврология, електрофизиология, неврохирургия, като целта е  представяне на изследвания и практики по проблемите на заболяването. Общата идея е да помагаме на хората с епилепсия и лекарите, поемащи по пътя на лечение на болестта.  В ДПЕ членуват лекари от цялата страна. 

Цели на Дружеството против епилепсия:

  • Да подпомага диагностицирането и лечението на хората с епилепсия;
  • Да развие сътрудничеството между лекари  и епилептолози в цялата страна;
  • Да установи устойчив контакт с всички, ангажирани с проблемите на епилепсията – държавни институции, агенции, здравни заведения и неправителствени организации;
  • Да повишава общата информираност за потребностите на хората с епилепсия. Да бъде подавана навременна информация към тези, които участват в процеса на вземане на решения – родители, работещите в сферата на социалните услуги за хора с епилепсия и други;
  • Да защитава социалните и граждански права на хората с епилепсия  и на техните семейства, да помогне за преодоляване на социалната изолация и за ефективна социална интеграция на  деца и по-възрастни пациенти  с епилепсия.
  • Да осъществи първоначален скрининг и оценка, а впоследствие регулярен мониторинг на предлаганите услуги за хора с епилепсия;
  • Да провежда изследвания за нови методи за лечение на епилепсията и да представя научните достижения на общопрактикуващите лекари;
  • Да създава връзки и контакти с международни организации и институции, работещи в сферата на епилепсията, и да работи по възможностите за участие в международни проекти;
  • Да провежда обучение и семинари за професионална квалификация на епилептолози.