За нас

Списание "Здравна политика и мениджмънт" е създадено през 2001 г. То е единственото специализирано издание, което разглежда управлението на здравеопазването във всичките му аспекти и взаимовръзки с останалите сфери на обществения живот. Издава се от Факултет по Обществено здраве при МУ - София.

 

1. Редакционна политика

            Предварителна публикация. Ститии, обзори и други материали  се приемат за разглеждане с разбирането, че те не са били публикувани другаде и понастоящем не са предмет на разглеждане другаде. Доклади, представени на научни срещи, се приемат за разглеждане.

            Етика, основни правила на защитата на личните данни. Когато се докладват експерименти върху човешки същества, авторите трябва да посочват дали следваните процедури са в съзвучие със стандартите за етика на отговорните комисии за експериментите при човека (институционални и национални) и с Декларацията от Хелзинки от 1964 г. с нейните изменения и допълнения или с действащите местни нормативни актове, които от горните осигуряват по-добра защита.

Пациентите имат прави на защита на личните данни, което не трябва да бъде нарушавано без информирано съгласие. Идентифицираща информация, вкл. имена, инициали или болнични номера на пациенти не трябва да се публикуват в писмени описания, фотографии и родословия освен когато това е от първостепенно значение за научните цели и пациентът (родител или настойник) е дал писмено информирано съгласие за публикуване на такива данни. Информираното съгласие за тази цел изисква на пациента, който може да бъде идентифициран, да бъде показан ръкописа, който ще се публикува. Авторите трябва да идентифицират лицата, които им сътрудничат в написването, и оповестяват източника на финансиране на това сътрудничество.

Идентифициращи детайли трябва да се пропускат, ако не са от първостепенна важност. Пълна анонимност е трудно да се постигне, но информирано съгласие трябва да се получи в случай на някакво съмнение. Например, маскиране на областта около очите при снимки на пациенти е неадекватна защита на анонимността. Ако се променят идентифициращи характерни белези с цел защита на анонимността като при генетичното родословно дърво, авторите трябва да дадат гаранции, че измененията не изкривяват научния смисъл и редакторите трябва да отбележат това. Когато е получено информирано съгласие, това трябва да бъде отбелязано в статията.

2. Ръководство за подготовката на ръкопис

Стил. Ръкописите, вкл. библиографската справка, се изготвят съгласно наръчника AMA Manual of Style, 10th ed. (AMA). Това е 10 редакция на AМА.или по Index Medicus

Съкращения и мерни единици. ,и изписване на лекарствени продукти Термини, които често се появяват в текста, може да се съкращават, но при първото им появяване се изписват и съкращението се поставя след това в скоби. Мерните единици да са съгласно Systéme International (SI). В заглавието на материала съкращения и акроними се изписват изцяло.

Ако статията се  касае за активното лекарствено вещество и дозировката то  търговската марка може да се спомене, но се поставя в скоби. Отговорността лежи върху всеки автора на ръкописа  е да оцени целесъобразността на едно мнение в контекста на актуалната клинична ситуация и с дължимото внимание към новите разработки.

Използване на публикувани графики и таблици Ако една графика или таблица е била вече публикувана, авторите задължително трябва да се цитират и да бъдат посочени в книгописа..

Съобразяването с тези указания ще повиши вероятността съответната статия да бъде публикувана в нашето издание, авторите не трябва да бъдат обезкуражавани да подават ръкописи, които не отговарят напълно на тези указания.

Ако редакторът или редакционния съвет се съгласяват с желанието за публикуване, редакцията ще помага за съобразяване с изискванията на изискванията към публикацията

3. Формат и организация.

Приемливи формати

Технически изисквания:

  1. Текстът се набира на MS Word за PC; Times New Roman; 12 pt; полета – 2 см.; отстояние между редовете: 1,5.
  2. Заглавието се изписва с малки букви. Под него (с малки букви без съкращения и без титулуване) – лично и фамилно име на автора.

 

  1. Таблици: Таблиците следва да се подават във формат, който може да се редактира в Предпочита се формат в Microsoft Word или Excel. Номерирайте всяка таблица по реда й в текста  с арабски цифри и включвайте кратко заглавие.Всички бележки под линия, ако има такива, поставяйте под таблицата. Всички таблици ще се преформатират и набират в стила на списанието.
  2. Фигури и художествено оформление: Подавайте изображенията в реален или малко по-голям размер от този на публикацията [3,5 х 7 инча широчина (9-18 cm)], с размер на текста пропорционален на изображението. Отстранявайте вградените бели пространства около изображението. Линеарните оформления като графики и диаграми да се подават във формата, в който са първоначално направени (напр. Microsoft Excel, Power Point); за сканирано линейно оформление р способност да е 1000 пиксела на инч (dpi). Фотографии или полутонови изображения да се подават като TIFF, EPS, PSD или JPEG файлове с разделителна способност минимум 300 dpi.
  3. Оформление на илюстрациите: xls (за графики от MS Exsel); cdr (за рисувани в CorelDraw, версия 9); eps като текстът да е векторизиран; tiff (за сканираните изображения, като размерът да е близък до реалния, а резолюцията – не по-малка от 300 dpi и по-високо до 1000 dpi ).

(За отпечатване на статии с цветни фигури (по желание на авторите за заплаща допълнително след уточняване на броя на страниците дали това е възможно) има такса ( за първа страница,за всяка допълнителна страница).

  1. Не се нанася номерация на страниците

 

Дължина. В повечето случаи регулярно подаваните ръкописи не трябва да  са до  5 000 думи, вкл. таблици, фигури и библиографска справка.   . Все пак, в определени случаи (напр. широкомащабни обзори) може да са подходящи по широки граници.Авторите да контактуват с редактора  чрез редакторския офис основно по майл, посочен на списанието.

Заглавна страница. Трябва да включва:

а) кратко работно заглавие.

б) заглавие на статията; б) (на) на автора/авторите  собствено и фамилно с техните степени;

в) принадлежност (напр. длъжност, отдел, институция, град, щат или държава, където се извършва работата), като се указва дали авторът есе асоциира с принадлежността;

г) името и адреса, вкл. адрес за електронна поща на автора, на които да се изпраща кореспонденцията след редакция и който ще общува от името на редакторския екип.

Резюме и ключови думи. Страница 2 трябва да включва заглавието на статията, последвано от резюме който трябва да е около 150 думи. Резюмето трябва да обобщава основните акценти на статията, целта на проучването, основните прилагани процедури, главните находки и главните заключения. След резюмето, списък на 5-6 ключови думи за индекса.

Текст. Материалът да бъде организиран както следва: Въведение; Материали и методи (за доклади от експериментални проучвания); Резултати; Обсъждане; Изводи. Може да се използват и други описателно заглавия и подзаглавия, ако е уместно.

Методите, апаратурата ( ако има такива се изписват с вкл. име и адрес на производителя) и процедурите да са описани с достатъчни подробности, позволяващи други изследователи да възпроизведат резултатите. Да се посочват литературни източници за всички обсъждания на предходни проучвания и за всички използвани нестандартни методи).

Търговски марки на апаратури и пособия може да се изписват в скоби.

Идентифицирането на пациенти, имена, инициали или болнични номера не се използват.

Библиографска справка.

Източниците се номерират по реда на първото им появяване в текста, като първо се подреджат на кирилица  и после на латиница по начина на появяването в статията (а не по азбучен ред). Не се приемат  ръкописи, които не са изрично реферирани и общо налята литература накрая и за обзори също не се приема.

Броят на източниците на една статия е добре да не надхвърля 20 (за обзорите максимум до 40). Книгописи под 10 източника също са неприемливи..В списъка с книгописите да са поне 70% от последните 5 години.

 Източници с повече от 6 имена посочете първите 3 и добавете  „и съавт” и „et al.”

Библиографската справка трябва да отговаря на стила на АМА (официално приетите съкращение на списания) или Index Medicus и не се съкращават по собствено усмотрение); виж например списъка по-долу.

Авторите носят отговорност за точността и пълнотата на библиографската справка. Ето и примери как да се подрежда библиографската  справка

 Първо се отбелязва фамилното име на първия автор  и после инициалите. Всички останали автори са посочват с инициалите, последвани от фамилното име (в обратен ред) до третия автор, последвани  „и съавт” или „et all” Следва цялото заглавие на цитираната статия, след него названието на списанието (общоприетото му съкращение по АМА), том година и брой на книжката , началната и последна страница.

  • Holz, К. Vilkens М.  Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio.

            Eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds, RAJ, 76 Jg.,2006, Nr. 12,

            S., 1275 – 1302

 

Книги и раздели на книги се изписват по аналогичен начин, като след автора  и заглавието на главата (Раздела) се отбелязват пълното заглавие на книгата, издателство, единен индентификационен номер, година на издаване, началната и крайната страница

  • Примери за изписване на книги и монографии (автор, книга,заглавие на главата, ISBN, издателство, година, страници -

            които сте ползвали)

 

Brunet Ph. et all. The new pharmaceutical legislation. Pharmaceutical Policy and Law 6, IOS Press, ISBN 1586035215,2005, p. 100 -105

 

  • Цитиране на интернетизточници - Изписва се точно документа, авторите и линка и достъп, когато информацията е изте Допълнително към гореспоменатия начин и традиционните данни:автор, URL на документа, дата на достъп до източника

 

Допълнителни данни. Допълнителните данни онлайн предлагат на автора допълнителни възможности да публикува подкрепящи материали под формата на изображения с висока разделителна способност,

Други видове подаване

Студентски доклади. Цялата изложена по-горе информация e валидна и за тази категория с допълнителната уговорка, че първият автор е студент (когато се приемат материали с автор едно единствено лице, се предполага, че повечето подавани материали ще включват и автори, с които студентът работи). Докато повечето подавани материали вероятно идват от студенти в заключителни и професионални програми, материалите от незавършили студенти също са приемливи. При всички случаи се изисква изявление от ръководителя на студента или друг преподавател, в което да се казва, че студентът е допринесъл значимо за написването на материала.

Кратки научни съобщения Целта на този тип материали, които ще бъдат партньорски проверени, е да се улесни възможността за публикуване на резултати от емпирични изследвания по бърз начин: ще бъдат ускорени както разглеждането на материала, така и публикуването на приемливи ръкописи.

Ръкописите не трябва да надвишават 1 750 думи. Също така, позволяват се 2-3 фигури и/или таблици и до 5 литературни източника. Тъй като статиите в тази категория ще бъдат партньорски проверени публикации, те трябва да се разглеждат като единични доклади на представени оригинални данни, по-детайлизирани и дълги версии няма да бъдат разглеждани. Все пак, това средство може да бъде идеално при определени обстоятелства като сбито докладване на предварителни данни от пилотни изследвания и доклади от емпирични данни, които валидират нова методология на измерване, противопоставяща се на възприетия златен стандарт, на което иска да се даде гласност.

Експертни коментари. Експертни коментари ще се пишат от признати авторитети в съответната сфера (често по покана въпреки че всички такива експерти биват насърчавани да подават ръкописи в тази категория, в която редакторът сам ще определи дали един материал си заслужава публикуване). Целта на тази категория е да се даде на автора по-голяма свобода, отколкото обикновено му се позволява, да изрази личните си виждания по възможните разработки в неговото научно поле и перспективите, които биха могли да повлияят на такива разработки в полза на пациентите.

Писма до редактора. Писмата може да се отнасят до публикувани в списанието статии или да излагат мисли и виждания по определени теми, които не са пряко свързани с определена публикация в списанието. В първия случай те не трябва да са по-дълги от 500 думи (с изключение на името, принадлежността и библиографията) и може да включват до 5 литературни заглавия.

Авторът/авторите на оригиналната статия ще бъде дадена възможност да отговорят на писмата със същия обем. За своевременното поддържане на дискусията писмата трябва да бъдат получени сравнително скоро след публикацията на оригиналната статия. Във втория случай писмата трябва да насочват вниманието върху тема от актуален интерес и да са не по-дълги от 1 000 думи. Както при всички други подавани материали, решението на редактора за публикуване е окончателно.

4. Партньорско разглеждане и производствен процес

Ръкописите се проучват на майл, посочен на списанието.  Всички приети за публикуване материали подлежат на рецензиране. С оглед спазване на международните стандарти, редакционната колегия е приела процедура за рецензия от независими рецензенти. След положителна рецензия и одобрение от Редакционния съвет авторите дължат заплащане в размер на 10 лв за всяка страница, с оглед покриване разноските по рецензиите и езикови коректури.

Рецензентите нанасят коректури и препоръки и в режим на поправки ръкописите се връщат на автора,  чрез секретариата който контактува с автора.

Авторът получава копие за одобрение преди публикуването с всички коректури и трябва да отговори на всички запитвания и внимателно да провери редакторските промени в този момент. Авторите носят отговорност за научното съдържание на техните статии и за прецизното и точно цитиране .

Авторите носят отговорност за всички твърдения в техните разработки, вкл. промените. направени от редакторите и оторизирани от кореспондиращия автор след проверка на коректурите.

Редакторът се стремят да не допуснат поява на неточни или подвеждащи данни, мнения или твърдения в списанието, те желаят да стане ясно, че данните и мненията, изложени в статиите и рекламите са на едноличната отговорност на съответните автори и рекламодатели.

Редакционният съвет и техните сътрудници, като  и секретариатът и други, които подпомагат процеса не поемат никаква отговорност за последиците от неточни или подвеждащи данни, мнения или твърдения.

Ако един рецензент подозира, че подаденият доклад е дубликат на публикация, измамнически, плагиатстван или има други съображения относно почтеността на данните или целия доклад, това незабавно се съобщава на редактора. Решението за публикуване на доклада се взема от редактора след консултация с главния редактор  и ако е необходимо се докладва на Редакционния съвет. Решението на редактора е окончателно.

Адрес за кореспонденция с авторите

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2024 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ Актуално интервю Отговорност към академичната общност, студентите и служителите на Мед...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2023 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю Защита на бъдещите поколения. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн   ...

Публикации

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2024 г.
Публикация
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2024 г.
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2023 г.
Публикация
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2023 г.
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2023 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ Дискусионен клуб Тъмните страни на човешката психика. Акад. проф. д-р Владимир Овчаров...

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 2, 2023
default image
СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 2, 2023

СЪДЪРЖАНИЕ   Новини и събития Кръгла маса на тема: Възможности за подобряване и развитие на столи...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2023 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ Актуално интервю По-добри решения и по-добър достъп до терапия за българските пациенти...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2022 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю Здраве и съвременни предизвикателства пред социалната справедливост...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2022 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ Актуално интервю Единен и базиран на доказателства научен подход към изследването и ан...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2 за 2022 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2 за 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю София - столица на общественото здраве   Собствени проучвания и ана...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2022 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Здравето – основно право на всеки. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, д...

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4, 2021 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4, 2021 г.

Дискусионен клуб Демонополизация на НЗОК – нереалистичен лозунг при неизменното статукво. Труднат...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2021 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ Дискусионен клуб Самотата като положителна възможност. Акад. проф. д-р Владимир Овчаро...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2021 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю Хармония, родена от кохерентността. Проф. Ц. Воденичаров, проф. Н. ...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2021 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2021 г.

Актуално интервю И СОЦИАЛНА, И БИОЛОГИЧНА ЛОГИКА НА МЕДИЦИНАТА. Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн   С...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2020 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Иновационни стратегии за управление на риска и постигане на икономи...

сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2020
default image
сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2020

СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю МУ-София е стожер на качественото образование, наука и приложение н...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2020
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2020

Брой 2/2020 СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю Общинското здравеопазване – приоритет на Столична Общин...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр.1, 2020 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр.1, 2020 г.

Брой 1/2020 СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб 2020 г. - Международна година на сестринството и акушер...

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 4, 2019 Г.
default image
СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 4, 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Предизвикателства пред здравеопазването на XXI век: ценности и прин...

default image
СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 4, 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Предизвикателства пред здравеопазването на XXI век: ценности и прин...

default image
СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 4, 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Предизвикателства пред здравеопазването на XXI век: ценности и прин...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2019 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Актуално интервю Премахване на вирусния хепатит до 2030 г. – напълно реалистично. К....

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г. - електронна версия
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г. - електронна версия

В Третата Национална конференция „Общественото здраве - капиталът на бъдещето” участие взеха 200 ...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Визия за Българскотo научно дружество по обществено здраве. Проф. А...

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г.
default image
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Визия за Българскотo научно дружество по обществено здраве. Проф. А...

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 1, 2019 г.
default image
Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Икономически и организационни проблеми на здравната система - анали...

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.
default image
Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Дискусионен клуб Солидарност и сътрудничество. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн   Актуално инте...

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.
default image
Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Дискусионен клуб Солидарност и сътрудничество. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн   Актуално инте...

Сп. "Здравна политика и мениджмънт", бр. 3, 2018
default image
Сп. "Здравна политика и мениджмънт", бр. 3, 2018

Брой 3/2018   СЪДЪРЖАНИЕ   Дискусионен клуб Формиране на предприемаческа интелигентност. Проф. д-...