За нас

Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

БМДОО е колективен член на Съюза на Научните и медицински Дружества / СНМД / и на Международната фондация по остеопороза (IOF).
Председател на дружеството е проф. Златимир Коларов.