За нас

Резюмета от V Юбилейна Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Зл. Коларов
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Проф. Р. Рашков     Проф. Р. Стоилов

ОРГ. СЕКРЕТАР: Д-р Р. Несторова
ФИН. СЕКРЕТАР: Д-р К. Гърбева

ЧЛЕНОВЕ: Проф. Ан. Баталов, Проф. Здр. Каменов, Проф. А. Аспарухов, Проф. Пл. Кинов, Проф. Диян Енчев, Доц. Вл. Кадинов, Доц. С. Монов Доц. Ив. Шейтанов Доц. Н. Николов Доц. Пл. Попиванов Доц. Михаил Рашков Доц. Здр. Стефанов

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. Д. Димов, Проф. Ст. Кузмановa, Проф. П. Солаков, Проф. М. Боянов, Проф. М. Панчовска, Проф. А.-М. Борисова, Доц. А. Тончева, Доц. Р. Кастелов, Доц. И. Мазнев, Доц. Р. Коларов, Д-р Цв. Петранова, Д-р Ал. Шинков

 

 

 

 

  


 
 

 

 

 

 

Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)
Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)

Д-р Ангелина Паришева, специализант  МБАЛ Пловдив, Ревматологично отделение  Болестта на Пейдже...

Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната томография в оценката на гонартроза (постер резюме)
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната томография в оценката на гонартроза ...

Цв. Георгиев1, Ас. Милошов2, М. Иванова1, М. Пенков2, Р. Стоилов1  1 - Клиника по ревматология, ...

Публикации

Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)
Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)
Публикация
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната томография в оценката на гонартроза (постер резюме)
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезо...
Публикация
Междинни данни за оценка на ефективността от лечението на остеоартроза на колянна става с тромбоцит богата плазма (ПРП) сравнена с  хиалуронова киселина и кортикостероиди интраартикуларно (резюме)
Междинни данни за оценка на ефективността от лечението на остеоартроза на колянна става с тромбоц...

М. Желязкова, П. Тодоров, В. Попова, М Иванова, А. Баталов  Клиника по Ревматология, УМБАЛ ''Кас...

Дистрофични калцификати при системен лупус еритематозус – описание на два клинични случая (резюме постер)
Дистрофични калцификати при системен лупус еритематозус – описание на два клинични случая (резюме...

Д. Калинова, Б. Пенев, Зл. Коларов, Р. Рашков Клиника по Ревматология, УМБАЛ «Св. Иван Рилски»,...

Акцелерирана остеоартроза и други мускулно-скелетни прояви при пациент с тежка хемофилия А (резюме постер)
Акцелерирана остеоартроза и други мускулно-скелетни прояви при пациент с тежка хемофилия А (резюм...

Цв. Георгиев, Р. Стоилов, Ал. Копчев, Вл. Бояджиева  УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  Хемофи...

Мускулният контрол при състезателки по футбол - основен фактор в профилактиката на травмите на колянната става (резюме)
Мускулният контрол при състезателки по футбол - основен фактор в профилактиката на травмите на ко...

Доц. Д-р Здравко Стефанов 1, Калина Стефанова 2 НСА, Катедра „Анатомия и Биомеханика”, София1; ...

Лечение на началната гонартроза - уникондилно ендопротезиране (резюме)
Лечение на началната гонартроза - уникондилно ендопротезиране (резюме)

Пламен Кинов  Професор, Началник Клиника по ортопедия и травматология,   УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ...

Медицинските изделия в ортопедичната практика – нежелани взаимодействия с човешкия организъм (резюме)
Медицинските изделия в ортопедичната практика – нежелани взаимодействия с човешкия организъм (рез...

Р. Кастелов1 и  Б. Бончев2 1 Клиника по ортопедия и травматология, Медицински институт, МВР, Со...

Полза и риск при тотално ендопротезиране на пациенти с дегенеративна остеоартроза (резюме)
Полза и риск при тотално ендопротезиране на пациенти с дегенеративна остеоартроза (резюме)

Р. Кастелов1, Б. Лазов1 и Б. Бончев2 1Клиника по ортопедия и травматология, Медицински институт...

Физикална и рехабилитационна медицина при фибромиалгия (резюме)
Физикална и рехабилитационна медицина при фибромиалгия (резюме)

Проф. Т. Троев, дмн, д-р М. Георгиева, д-р Хр. Миланова, дм  Клиника „Физикална и рехабилитационн...

Физикална и рехабилитационна медицина при анкилозиращ спондилит в ерата на биологичните средства  (резюме)
Физикална и рехабилитационна медицина при анкилозиращ спондилит в ерата на биологичните средства ...

Физикалната и рехабилитационна медицина традиционно е част от комплексното лечение при анкилозира...

Проследяване на терапевтичната ефективност на нискочестотното променливо електростатично поле в комплексната рехабилитация при пациенти с остеоартроза на колянната става (резюме)
Проследяване на терапевтичната ефективност на нискочестотното променливо електростатично поле в к...

Г. Мръцкова1, Петров Д. 2,  Димитров Н. 3 1Катедра „Медицинска рехабилитация и  Ерготерапия, Физ...

Рехабилитационни алгоритми при остеоартроза (резюме)
Рехабилитационни алгоритми при остеоартроза (резюме)

Ивет Колева1, Борислав Йошинов2 2Професор, Доктор на медицинските науки, Медицински Университет ...

Ревматичните болести на предния фронт - медицински проблеми на ОПЛ при диагностицирането на ревматично болни (резюме)
Ревматичните болести на предния фронт - медицински проблеми на ОПЛ при диагностицирането на ревма...

Доц. Д-р Любомир Киров, дм    Преподавател по Обща медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, Предс...

Връзката на интерлевкин-6 с показатели на хомеостазата на желязото, костните и автоимунните нарушения при ревматоиден артрит (резюме)
Връзката на интерлевкин-6 с показатели на хомеостазата на желязото, костните и автоимунните наруш...

Росица Каралилова1,3, Катя Стефанова2, Гинка Делчева2, Ана Манева2, Станислава Алиманска1, Мариел...

Ревматични болести и геномика (резюме)
Ревматични болести и геномика (резюме)

Проф. Златимир Коларов, д.м.н. Гл. ас. д-р Руска Шумналиева, д.м. Клиника по ревматология – МУ-...

Meralgia parestetica (резюме)
Meralgia parestetica (резюме)

Д-р Росица Кузева, специализант  МБАЛ Пловдив, Ревматологично отделение  Парестетична мералгия (...

Качество на живот и прояви на фибромиалгия при болни с други ревматични болести (резюме)
Качество на живот и прояви на фибромиалгия при болни с други ревматични болести (резюме)

В. Решкова, З. Коларов, Р. Рашков  Клиника по ревматология, УМБАЛ”Св. Иван Рилски”, Медицински ун...

Клинична корелация между хормоналния статус, функция на автономната нервна система и клиничната картина при фибромиалгия (резюме)
Клинична корелация между хормоналния статус, функция на автономната нервна система и клиничната к...

В. Решкова1, Р. Рашков1, З. Коларов1, Д. Калинова1, А. Гатева2, З. Каменов2 1 Клиника по ревмат...

Полимиалгия реуматика /PMR/ - актуален диагностично терапевтичен статус (резюме)
Полимиалгия реуматика /PMR/ - актуален диагностично терапевтичен статус (резюме)

Д. Димов  Военномедицинска академия, София  Значителният досегашен опит в диагностиката и терапи...

Physical analgesia in osteoarthritis – methods and mechanisms (резюме)
Physical analgesia in osteoarthritis – methods and mechanisms (резюме)

Ivet  Koleva¹,  Borislav Yoshinov²  ² Professor, Doctor-es-Medical-Sciences; Medical University o...

Хиперурикемия и бременност (резюме)
Хиперурикемия и бременност (резюме)

проф.Мария Панчовска, Медицински университет- Пловдив доц.Николай Николов, Медицински университ...

Кристални артропатии – честота, общи патогенетични механизми, клиника, терапевтични възможности и перспективи (резюме)
Кристални артропатии – честота, общи патогенетични механизми, клиника, терапевтични възможности и...

Р. Ганчева¹, Ат. Кундурджиев² и Зл. Коларов¹  ¹Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, ...

Сърдечно-съдов риск при диабетици с асимптомна хиперурикемия и подагра (резюме)
Сърдечно-съдов риск при диабетици с асимптомна хиперурикемия и подагра (резюме)

Р. Ганчева¹, Ат. Кундурджиев², М. Иванова¹, Т. Кундуржиев³, Зл. Коларов¹    ¹Клиника по ревматоло...

Терапевтични подходи при остеоартроза (резюме)
Терапевтични подходи при остеоартроза (резюме)

Доц. Д-р Николай Николов дм- МУ- Плевен  Проф. Д-р. Мария Панчовска-Мочева - МУ- Пловдив  ОА е н...

COMP, COLL2-1 И MMP-3 като маркери за болестна активност при пациенти с гонартроза (резюме)
COMP, COLL2-1 И MMP-3 като маркери за болестна активност при пациенти с гонартроза (резюме)

Цв. Георгиев1, М. Иванова1, Цв. Младенова2, Д. Кюркчиев2, Р. Стоилов1  1 - Клиника по ревматолог...

Остеодензитометрия и остеоартроза (резюме)
Остеодензитометрия и остеоартроза (резюме)

П. Попиванов, Н. Темелкова  Александровска болница  Остеопорозата и остеоартрозата са частично ...

Бифосфонатна остеонекроза (резюме)
Бифосфонатна остеонекроза (резюме)

доц. д-р Росен Коларов, проф. д-р Златица Петрова    Бифосфонатите (БФ) са широко използвани прот...

Геометрия на проксималния фемур и риск от фрактури (резюме)
Геометрия на проксималния фемур и риск от фрактури (резюме)

Наталия Темелкова,  Пламен Попиванов    Александровска болница, София  Остеопорозните фрактури и...

20 октомври - Световен ден срещу остеопорозата (резюме)
20 октомври - Световен ден срещу остеопорозата (резюме)

 Д-р  Екатерина Господинова     Медицински център Ревматология и Остеопороза, гр. Бургас От имет...