Описание

Резюмета от V Юбилейна Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Зл. Коларов
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Проф. Р. Рашков     Проф. Р. Стоилов

ОРГ. СЕКРЕТАР: Д-р Р. Несторова
ФИН. СЕКРЕТАР: Д-р К. Гърбева

ЧЛЕНОВЕ: Проф. Ан. Баталов, Проф. Здр. Каменов, Проф. А. Аспарухов, Проф. Пл. Кинов, Проф. Диян Енчев, Доц. Вл. Кадинов, Доц. С. Монов Доц. Ив. Шейтанов Доц. Н. Николов Доц. Пл. Попиванов Доц. Михаил Рашков Доц. Здр. Стефанов

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. Д. Димов, Проф. Ст. Кузмановa, Проф. П. Солаков, Проф. М. Боянов, Проф. М. Панчовска, Проф. А.-М. Борисова, Доц. А. Тончева, Доц. Р. Кастелов, Доц. И. Мазнев, Доц. Р. Коларов, Д-р Цв. Петранова, Д-р Ал. Шинков