За нас

Резюмета от V Юбилейна Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Зл. Коларов
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Проф. Р. Рашков     Проф. Р. Стоилов

ОРГ. СЕКРЕТАР: Д-р Р. Несторова
ФИН. СЕКРЕТАР: Д-р К. Гърбева

ЧЛЕНОВЕ: Проф. Ан. Баталов, Проф. Здр. Каменов, Проф. А. Аспарухов, Проф. Пл. Кинов, Проф. Диян Енчев, Доц. Вл. Кадинов, Доц. С. Монов Доц. Ив. Шейтанов Доц. Н. Николов Доц. Пл. Попиванов Доц. Михаил Рашков Доц. Здр. Стефанов

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. Д. Димов, Проф. Ст. Кузмановa, Проф. П. Солаков, Проф. М. Боянов, Проф. М. Панчовска, Проф. А.-М. Борисова, Доц. А. Тончева, Доц. Р. Кастелов, Доц. И. Мазнев, Доц. Р. Коларов, Д-р Цв. Петранова, Д-р Ал. Шинков

 

 

 

 

  


 
 

 

 

 

 

Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)
Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)

Д-р Ангелина Паришева, специализант  МБАЛ Пловдив, Ревматологично отдел...

Прочетете още
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната томография в оценката на гонартроза (постер резюме)
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната т...

Цв. Георгиев1, Ас. Милошов2, М. Иванова1, М. Пенков2, Р. Стоилов1  1 - ...

Прочетете още

Публикации

Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)
Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)
Публикация
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната томография в оценката на гонартроза (постер резюме)
Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезо...
Публикация
Междинни данни за оценка на ефективността от лечението на остеоартроза на колянна става с тромбоцит богата плазма (ПРП) сравнена с  хиалуронова киселина и кортикостероиди интраартикуларно (резюме)
Междинни данни за оценка на ефективността от лечението на осте...

М. Желязкова, П. Тодоров, В. Попова, М Иванова, А. Баталов  Клиника по ...

Прочетете още
Дистрофични калцификати при системен лупус еритематозус – описание на два клинични случая (резюме постер)
Дистрофични калцификати при системен лупус еритематозус – опис...

Д. Калинова, Б. Пенев, Зл. Коларов, Р. Рашков Клиника по Ревматология,...

Прочетете още
Акцелерирана остеоартроза и други мускулно-скелетни прояви при пациент с тежка хемофилия А (резюме постер)
Акцелерирана остеоартроза и други мускулно-скелетни прояви при...

Цв. Георгиев, Р. Стоилов, Ал. Копчев, Вл. Бояджиева  УМБАЛ „Св. Иван Ри...

Прочетете още
Мускулният контрол при състезателки по футбол - основен фактор в профилактиката на травмите на колянната става (резюме)
Мускулният контрол при състезателки по футбол - основен фактор...

Доц. Д-р Здравко Стефанов 1, Калина Стефанова 2 НСА, Катедра „Анатомия...

Прочетете още
Лечение на началната гонартроза - уникондилно ендопротезиране (резюме)
Лечение на началната гонартроза - уникондилно ендопротезиране ...

Пламен Кинов  Професор, Началник Клиника по ортопедия и травматология,  ...

Прочетете още
Медицинските изделия в ортопедичната практика – нежелани взаимодействия с човешкия организъм (резюме)
Медицинските изделия в ортопедичната практика – нежелани взаим...

Р. Кастелов1 и  Б. Бончев2 1 Клиника по ортопедия и травматология, Мед...

Прочетете още
Полза и риск при тотално ендопротезиране на пациенти с дегенеративна остеоартроза (резюме)
Полза и риск при тотално ендопротезиране на пациенти с дегенер...

Р. Кастелов1, Б. Лазов1 и Б. Бончев2 1Клиника по ортопедия и травматол...

Прочетете още
Физикална и рехабилитационна медицина при фибромиалгия (резюме)
Физикална и рехабилитационна медицина при фибромиалгия (резюме)

Проф. Т. Троев, дмн, д-р М. Георгиева, д-р Хр. Миланова, дм  Клиника „Фи...

Прочетете още
Физикална и рехабилитационна медицина при анкилозиращ спондилит в ерата на биологичните средства  (резюме)
Физикална и рехабилитационна медицина при анкилозиращ спондили...

Физикалната и рехабилитационна медицина традиционно е част от комплексно...

Прочетете още
Проследяване на терапевтичната ефективност на нискочестотното променливо електростатично поле в комплексната рехабилитация при пациенти с остеоартроза на колянната става (резюме)
Проследяване на терапевтичната ефективност на нискочестотното ...

Г. Мръцкова1, Петров Д. 2,  Димитров Н. 3 1Катедра „Медицинска рехабили...

Прочетете още
Рехабилитационни алгоритми при остеоартроза (резюме)
Рехабилитационни алгоритми при остеоартроза (резюме)

Ивет Колева1, Борислав Йошинов2 2Професор, Доктор на медицинските науки...

Прочетете още
Ревматичните болести на предния фронт - медицински проблеми на ОПЛ при диагностицирането на ревматично болни (резюме)
Ревматичните болести на предния фронт - медицински проблеми на...

Доц. Д-р Любомир Киров, дм    Преподавател по Обща медицина в МФ на СУ „...

Прочетете още
Връзката на интерлевкин-6 с показатели на хомеостазата на желязото, костните и автоимунните нарушения при ревматоиден артрит (резюме)
Връзката на интерлевкин-6 с показатели на хомеостазата на желя...

Росица Каралилова1,3, Катя Стефанова2, Гинка Делчева2, Ана Манева2, Стан...

Прочетете още
Ревматични болести и геномика (резюме)
Ревматични болести и геномика (резюме)

Проф. Златимир Коларов, д.м.н. Гл. ас. д-р Руска Шумналиева, д.м. Клин...

Прочетете още
Meralgia parestetica (резюме)
Meralgia parestetica (резюме)

Д-р Росица Кузева, специализант  МБАЛ Пловдив, Ревматологично отделение ...

Прочетете още
Качество на живот и прояви на фибромиалгия при болни с други ревматични болести (резюме)
Качество на живот и прояви на фибромиалгия при болни с други р...

В. Решкова, З. Коларов, Р. Рашков  Клиника по ревматология, УМБАЛ”Св. Ив...

Прочетете още
Клинична корелация между хормоналния статус, функция на автономната нервна система и клиничната картина при фибромиалгия (резюме)
Клинична корелация между хормоналния статус, функция на автоно...

В. Решкова1, Р. Рашков1, З. Коларов1, Д. Калинова1, А. Гатева2, З. Камен...

Прочетете още
Полимиалгия реуматика /PMR/ - актуален диагностично терапевтичен статус (резюме)
Полимиалгия реуматика /PMR/ - актуален диагностично терапевтич...

Д. Димов  Военномедицинска академия, София  Значителният досегашен опит...

Прочетете още
Physical analgesia in osteoarthritis – methods and mechanisms (резюме)
Physical analgesia in osteoarthritis – methods and mechanisms ...

Ivet  Koleva¹,  Borislav Yoshinov²  ² Professor, Doctor-es-Medical-Scien...

Прочетете още
Хиперурикемия и бременност (резюме)
Хиперурикемия и бременност (резюме)

проф.Мария Панчовска, Медицински университет- Пловдив доц.Николай Нико...

Прочетете още
Кристални артропатии – честота, общи патогенетични механизми, клиника, терапевтични възможности и перспективи (резюме)
Кристални артропатии – честота, общи патогенетични механизми, ...

Р. Ганчева¹, Ат. Кундурджиев² и Зл. Коларов¹  ¹Клиника по ревматология,...

Прочетете още
Сърдечно-съдов риск при диабетици с асимптомна хиперурикемия и подагра (резюме)
Сърдечно-съдов риск при диабетици с асимптомна хиперурикемия и...

Р. Ганчева¹, Ат. Кундурджиев², М. Иванова¹, Т. Кундуржиев³, Зл. Коларов¹...

Прочетете още
Терапевтични подходи при остеоартроза (резюме)
Терапевтични подходи при остеоартроза (резюме)

Доц. Д-р Николай Николов дм- МУ- Плевен  Проф. Д-р. Мария Панчовска-Моче...

Прочетете още
COMP, COLL2-1 И MMP-3 като маркери за болестна активност при пациенти с гонартроза (резюме)
COMP, COLL2-1 И MMP-3 като маркери за болестна активност при п...

Цв. Георгиев1, М. Иванова1, Цв. Младенова2, Д. Кюркчиев2, Р. Стоилов1  ...

Прочетете още
Остеодензитометрия и остеоартроза (резюме)
Остеодензитометрия и остеоартроза (резюме)

П. Попиванов, Н. Темелкова  Александровска болница  Остеопорозата и ос...

Прочетете още
Бифосфонатна остеонекроза (резюме)
Бифосфонатна остеонекроза (резюме)

доц. д-р Росен Коларов, проф. д-р Златица Петрова    Бифосфонатите (БФ) ...

Прочетете още
Геометрия на проксималния фемур и риск от фрактури (резюме)
Геометрия на проксималния фемур и риск от фрактури (резюме)

Наталия Темелкова,  Пламен Попиванов    Александровска болница, София  ...

Прочетете още
20 октомври - Световен ден срещу остеопорозата (резюме)
20 октомври - Световен ден срещу остеопорозата (резюме)

 Д-р  Екатерина Господинова     Медицински център Ревматология и Остеопо...

Прочетете още