Диагностично_консултативен_блок
Диагностично_консултативен_блок

Описание

Консултативно диагностичният блок разполага с диагностична и лечебна база в съответствие със съвременните стандарти. Високият професионализъм на медицинския персонал, милосърдното отношение към пациентите, бързото обслужване и провеждане на прегледи, както и постоянното повишаване на квалификацията.

КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

 

   Консултативно диагностичният блок на МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ” разполага с диагностична и лечебна база в съответствие със съвременните стандарти. Високият професионализъм на медицинския персонал, милосърдното отношение към пациентите, бързото обслужване и провеждане на прегледи, както и постоянното повишаване на квалификацията, способстват за обезпечаване на високо качество на медицинските услуги.

   Главна цел и основен принцип на работа е оказването на висококвалифицирана специализирана медицинска помощ.

Структура:

1. Регистратура и информация

2. Приемни кабинети:

- Хирургичен кабинет;

- Кабинет Съдова хирургия;

- Кардиологичен кабинет;

- Кабинет Физикална и рехабилитационна медицина;

- Кабинет Очни болести;

- Кабинет Образна диагностика.

- Гинекологичен кабинет.

- Кабинет Нервни болести.

- Урологичен кабинет.

3. Клинична лаборатория

4. Микробиологична лаборатория

РегистратураВсеки пациент, потърсил медицинска помощ, се посреща от администратор и се насочва към необходимия за него специалист или кабинет в Диагностично-консултативния блок.

Хирургичен кабинетОпитни лекари в областта на общата, детската, съдовата и пластично-възстановителната хирургия и урологията провеждат консултативни прегледи, назначават комплекс от диагностични изследвания, препоръчват лечение и профилактика или насочват пациентите за лечение в стационара.

Кардиологичен кабинетТой е част от терапевтичното направление в МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ”, където работят лекари с висока квалификация и дългогодишен опит. В кабинета се прецизират индикациите за болнично лечение, извършват се контролни прегледи на лекувани в Кардиологично отделение пациенти, а при необходимост и консултативни прегледи от кардиолог.

Кабинет по Физикална и рехабилитационна медицинаВисоко квалифицирани специалисти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина извършват преглед на пациента, назначават комплексно лечение и рехабилитация при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, възстановяване в следоперативния период и контролни прегледи на лекувани в отделението пациенти.

Кабинет по Очни болести: В кабинета се извършват консултативни прегледи от специалист по очни болести и се извършва планиране на пациентите за стационарно и/или оперативно лечение.

Кабинет по Образна диагностикаЛекарите, работещи в МБАЛ „МЕДИКА  РУСЕ” са образни диагностици с призната специалност. Работят по европейски стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване. Всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента.

Клинична лабораторияВ Клиничната лаборатория се извършва широк спектър от лабораторни изследвания – клинични, биохимични, коагулометрични, имунологични и др. Специалистите в лабораторията осигуряват получаването на бързи и достоверни лабораторни резултати, които да помогнат за определянето на диагнозата, за да се назначи правилно и ефективно лечение.

Микробиологична лабораторияМикробиологичната лаборатория е създадена през месец юни 2014 година. В нея се извършва пълната гама изследвания на различните видове клинични материали, което позволява идентифициране на микроорганизмите и последваща адекватна антибиотична терапия. Оборудвана е със съвременна апаратура и участва в Националната система за външен контрол на качеството.

 

7000, Русе, България, гр. Русе ул. Рига №35