За нас

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване. Това определя интензивната научно-изследователска дейност по отношение етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции (в това число и вътреболничните) и паразитните инвазии.

 

НЦЗПБ е единствената неуниверситетска институция в страната, която е акредитирана от 1999 г. от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА) към Министерския съвет, като висше училище в областта на инфектологията с права да подготвя докторанти и провежда следдипломно обучение по епидемиология, микробиология, вирусология, паразитология и имунология и алергология. Дългогодишна традиция е ежегодно да се организират десетки учебни курсове за специалисти от страната и чужбина с по няколкостотин участници.

 

В НЦЗПБ се намират всички Национални референтни лаборатории (НРЛ) по различните бактериални, вирусни и паразитни инфекции, обединени в т.н. Лабораторно-изпитателен комплекс (ЛИК), който е единственият за сега в страната ни акредитиран от Българска служба по акредитация (БСА) през 2003 г. по европейските изисквания на стандарта БДС ISO EN 17025 за високо качество на работата. От 1998 г. НРЛ се намират под постоянен международен външен лабораторен контрол от немската акредитационна система Instand.

 

НЦЗПБ, чрез Националните референтни лаборатории, от 1998 г. провежда Национален външен лабораторен контрол за качеството на лабораторната диагностика, осъществявана от всички микробиологични, вирусологични и паразитологични лаборатории в страната, което при успешен резултат им дава възможност да сключват договори с НЗОК.

 

От 2007 г. НЦЗПБ е обявен за Колабориращ център към Световната здравна организация (СЗО) към ООН по въпросите на епидемиологичния надзор върху заразните болести и антибиотичната резистентност със задачата да отговаря по тези направления и подготовката на кадри за страните на Югоизточна Европа и азиатските страни на бившия СССР.

 

През 2007 г. НЦЗПБ беше определен от Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм като водеща, компетентна национална организация т.н. “national competent body” в областта на заразните и паразитни болести.


НЦЗПБ, съвместно с Министерство на здравеопазването, осъществява ежедневно широка противоепидемична и организационно -методична дейност, с високо квалифицирана експертна и консултативна помощ, специализирана лабораторна диагностика, организиране на работни срещи, семинари и др., с издаването на специализирани научни и научни-приложни списания като Инфектология, Problems of Infectious and Parasitic Diseases, Информационен бюлетин и други информационни и учебни материали.

 

В НЦЗПБ се осъществява лабораторно-производствена дейност на няколко оригинални биологични препарати за нуждите на нашето здравеопазване и за износ: алергенни препарати за диагностика и имунотерапия на алергичните заболявания, моноклонални антитела за определяне на кръвно-групови субстанции и лимфоцитни маркери и препарати за диагностика на паразитарни инвазии. Те се произвеждат в условията на Добра Произведствена Практика, съгласно изискванията на Европейската фармакопея и стандарта ISO 9001/9000.

 

НЦЗПБ осъществява широко международно сътрудничество в областта на научно-изследователската си дейност, следдипломното образование и противоепидемичния надзор на заразните болести със СЗО, ЕЦКЗ, Глобалния фонд към ООН, Европейския съюз, програмите Phare, Copernicus, Interreg, Tempus, NATO и с редица чуждестранни университети и институти на двустранна или многостранна основа.

 

Всичко изложено убедително показва много важното и отговорно място, което заема НЦЗПБ в националната и международната здравеопазни системи и напълно съотвества на девиза, възприет и осъществяван ежедневно от неговите сътрудници: "В името на науката – за доброто на хората".

 

НЦЗПБ е най-старият научно-практически институт в областта на здравеопазването в България. Създаден в 1881 г., веднага след Освобождението на България от отоманско владичество, с него се слага началото на съвременната борба против заразните и паразитни заболявания в страната на основа последните постижения на световната наука. Значително допринася в това отношение изграждането и оборудването на настоящата сграда на НЦЗПБ с финансовата помощ на Рокфелеровата фондация през 1932-1935 г.

 

Преминал повече от 125 годишно развитие, спечелил през годините голям национален и международен авторитет, НЦЗПБ и до днес е основна национална структурна единица в областта на здравеопазването, сътрудниците на която разработват научните основи и методичните подходи за успешния контрол на заразните болести – тяхната етио-патогенеза, епидемиология, лабораторна диагностика, имунотерапия и специфична и неспецифична имунопрофилактика, съобразно най-съвременните постижения на науката и изисквания на СЗО и Европейския съюз.

 

В това отношение са допринесли много дългогодишните традиции, приемственост, широките международни контакти и много добрата лабораторна база в НЦЗПБ, а така също и високите изисквания към специалистите работещи в него. Всичко това прави днес НЦЗПБ много авторитетна и уважавана в страната и чужбина научно-изследователска и научно-приложна институция. Специално трябва да се спомене за комплексния, мултидисциплинарен подход при решаване на всички научни и практически проблеми и задачи в борбата със заразните и паразитни болести, основан на тясното сътрудничество на специалисти от различни области: епидемиолози, микробиолози, вирусолози, паразитолози, имунолози, химици, биохимици, ветеринари и др, работещи в НЦЗПБ, което е гаранция за успех.

 

Основните активности на НЦЗПБ включват:

  • научно-изследователска дейност;
  • обучение на студенти и главно на специализанти и докторанти по линията на СДО;
  • референтна лабораторна диагностика и експертиза;
  • организационна и методична помощ на РИОКОЗ и всички други здравни заведения в страната и издателска дейност в областта на инфектологията;
  • производство на някои биологични препарати за диагностика, терапия и имунопрофилактика.