Главна страница

За нас

Позитроннo-емисионна томография с компютърна

томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)

 

         Какво представлява РЕТ/СТ?

          РЕТ/СТ е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер). Понастоящем това е най-модерният образен метод за подпомагане на диагнозата,определяне на стадия, насочване към най-адекватното за Вас лечение и проследяване на ефекта от него при различни онкологични заболявания и по изключение при някои неонкологични заболявания.
          Нуклеарно-медицинското изследване с РЕТ/СТ  е свързано с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал - радиофармацевтик. Най-масово се използва радиофармацевтика 18F-FDG - дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Той е аналог на глюкозата и се натрупва на места с повишен глюкозен метаболизъм. Като правило повечето тумори са със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан. Радиофармацевтикът се инжектира венозно един час преди самото изследване. С оглед краткия полуживот /110мин./ на инжектираният радиофармацевтик  активността в тялото на пациента постоянно намалява,  поради физичния му разпад и отделянето му с урината.

 

          Апаратура

           Отделението по Нуклеарна медицина към  УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД - гр. Пловдив разполага с последно поколение хибриден апарат РЕТ/СТ  на фирмата „Siemens“ , модел „Biograph mCT64“. Технологията дава възможност да се намали  лъчевото натоварване на пациента, като същевременно  се постигне по-високо качество и прецизност на диагностичният процес.

       

          Планиране за изследване

           1)    Подаване на необходимите документи - копия  от хистологични изследвания, епикризи, резултати от образни изследвания и др. документи, свързани със заболяването.
           2)    Необходимо е да посочите адрес  и телефон за връзка;
           3)    Документите се разглеждат от комисия от специалисти по Нуклеарна медицина. Изследването се назначава минимум 3 седмици след химиотерапия, 6 седмици след оперативни интервенции и 8-12 седмици след лъчелечение. След одобрение Ви се определя  дата и час за провеждане на изследването, за което можете да се информирате по телефона;
           4)    Необходимо е да носите направление Бланка "8А" , Амбулаторна процедура №36 в деня на изследването;
           5)    При отказ от изследването, молим Ви да ни информирате поне 2 дни предварително, за да плануваме друг пациент.
 

       !!! ВАЖНО !!!  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА !!! ВАЖНО !!!