За нас

 

   Медицинският факултет при Тракийски университет - Стара Загора e разкрит с решение № 44 на Министерския съвет от 08.04.1982 г. като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността Медицина в рамките на Медицинска академия. Създаването му е продиктувано от необходимостта да се осигури висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ за региона на Югоизточна България. Изграждането на материалната база се осъществява чрез реконструкция и разширяване на сградния фонд на Полувисшия медицински институт и на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”.

 

 От месец септември 1982 г., с началото на първата учебна година, започват да функционират катедрите: Анатомия; Биология; Химия; Физика с биофизика; Идеологически дисциплини, чужди езици и физкултура. В следващите години последователно са разкрити катедрите: Микробиология и вирусология, Социална медицина и Физиология (1983 г.), Фармако-логия, Обща и клинична патология, Обща и клинична патофизиология, Детски болести, Рентгенология и радиология, Пропедевтика на хирургическите болести, Пропедевтика на вътрешните болести (1984 г.). През 1985 година са създадени катедрите: Вътрешни болести, Акушерство и гинекология, Неврология, Офталмология, УНГ болести, Хигиена и професионални заболявания, Хирургически болести, Дерматология и венерология, Медицина на бедствените ситуации, а през 1986 г. – катедрите: Инфекциозни болести и епидемиология, Психиатрия и медицинска психология. От 1987 г. до 1989 г. са разкрити, в рамките на съществуващите вече Катедри, допълнителни секции: Ортопедия и травматология, Клинична лаборатория, Неврохирургия, Анестезиология и реанимация, Специална хирургия, Физиотерапия и рехабилитация, Урология. През 1997 г. е изградена и катедрата Обща медицина. Всяка една от новосъздадените Катедри преминава през трудни етапи на разширяване и осъвременяване на научно-преподавателската си и организационна дейност, както и в укрепване и доизграждане на материалната база.

   

   С решение на Народното събрание от 17 юли 1995 г. на основание чл. 53 ал. 5 и чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 2 ал. 1 от Закона за висше образование е създаден Тракийски университет - Стара Загора, на базата на съществуващите Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина и Висш медицински институт. Тези два института се преобразуват в три факултета на ново-основаното висше училище.