За нас

МИСИЯ И ЦЕЛИ

 

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ

 1. Дейности, свързани със защита интересите на своите членове пред държавни институции, както и пред други сродни организации в България и чужбина
 2. Дейности, свързани с разясняванети популяризиране на методите на пренаталната диагностика на вродени заболявания и сроковете за прилагането им
 3. Дейности, свързани с популяризиране пренаталната диагностика сред жените в репродуктивна възраст, техните лични лекари и АГ-специалисти и неонатолози в доболничната помощ;
 4. Дейности, свързани с разясняване и популяризиране на видовете неинвазивна и инвазивна диагностика на бременността;
 5. Дейности, свързани с разясняване и популяризиране на видовете неинвазивна и инвазивна диагностика при многоплодна бременност;
 6. Дейности, свързани с разясняване и популяризиране на скрининг, диагностика, профилактика и терапия на високорискови бременности;
 7. Дейности, свързани с популяризирането на оперативни интервенции при патологични усложнения на бременността;
 8. Дейности, свързани с обучение и квалифициране на специалисти в областта майчино-фетална медицина и пренатална диагностика;
 9. Дейности, свързани със сертифициране и одит (съобразно европейските стандарти) на специалисти с различни нива на квалификация в областта на пренатална диагностика;

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 1. Да защитаваме и отстояваме интересите на своите членове пред държавни институции, както и пред други сродни организации в България и чужбина;
 2. Да популяризираме и развиваме методите на пренаталната диагностика и сроковете за прилагането им в България;
 3. Да популяризираме пренаталната диагностика сред жените в репродуктивна възраст, техните лични лекари , АГ-специалисти и неонатолози в доболничната помощ;
 4. Да разясняваме методите на пренаталната диагностика и сроковете за прилагането им;
 5. Да обучаваме и квалифицираме специалисти в областта майчино-фетална медицина и пренатална диагностика;
 6. Да сертифицираме и одитираме (съобразно европейските стандарти) специалисти с различни нива на квалификация в областта пренатална диагностика;
 7. Да организираме научни форуми с цел популяризиране на методите и протоколите за консултация касаещи майчино-феталната медицина и пренатална диагностика.

КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ?

 1. Систематизираме и разпространяваме статистически анализи и научни разработки, други данни в областта на майчино-феталната медицина;
 2. Разработваме програми за обучение с цел придобиване на теоритични и практически умения в областта майчино-фетална медицина и пренатална диагностика;
 3. Съдействаме на бременни с висок риск от генетични, кардиоваскуларни, имунологични, ендокринни инфекциозни и други усложнения при достъпа им до медицински специалисти и клиники профилирани в консултацията, профилактиката и терапията на конкретната патология;
 4. Даваме становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на Асоциацията;
 5. Създаваме и налагаме стандарти в сферата на МФМ (Майчино-феталната медицина) и ПД (Пренаталната диагностика), съобразени със стандартите за добра медицинска практика в ЕС и България;
 6. Осъществяваме контакти и съвместни дейности с различни български и чуждестранни институции, организации и компетентни лица;
 7. Организираме и/или финансираме форми за повишаване на квалификацията на членовете си, както и на други участници в бранша;
 8. Обновяваме и актуализираме протоколите за диагностика и консултация на жени с нормална и усложненa бременност като ги съобразяваме с изискванията на FMF, ISUOG и FIGO.
 9. Организираме конгреси, научни срещи, практически форуми, семинари и други събития за постигане на целите си;
 10. Други средства, осигуряващи постигането на горните цели, незабранени със закон. 
От
18.5.2023
До
21.5.2023
Последни новости в майчино–феталната медицина
Последни новости в майчино–феталната медицина

 На Третия международен конгрес по майчино-фетална медицина 350 лекари от България и света дискут...

Публикации

Последни новости в майчино–феталната медицина
Публикация
Последни новости в майчино–феталната медицина

Събития

VII Международен Конгрес по Майчино-Фетална Медицина
Събитие
VII Международен Конгрес по Майчино-Фетална Медицина